කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති පවත්වන ගුරුවරුන් සඳහා දේශනා ශාලා පහසුකම් ඇත.


Reference No : 002505
Created on : 2018-08-14 11:48:55 AM
Last Modified : 2018-08-14 09:32:41 PM
Viewers : 77
Report this Ad
Institute Information
Institute Name


Since
2017

Contact Information
Contact No
0719494902 0717012320 (Harindu Dias)
Address
No 41, Dr silva Road, Kurunegala
Email
harindudias@gmail.com

Discription

කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති පවත්වන ගුරුවරුන් සඳහා දේශනා ශාලා පහසුකම් ඇත. (සිසුන් 15-25 පමණ ) උදය වරුව සහ සවස් වරුව පන්ති සඳහා නැණෑක්රෝ අධ්‍යාපන ආයතනය 0719494902 / 0717012320 නො 41, දොස්තර සිල්වා මාවත, කුරුණෑගල (Richard බිල්ඩිම පිටුපස )