ගිණුම්කරණය විෂයට සවිමත් අත්වැලක්. පළපුරුද්ද සමඟ ගොඩ නැගෙමු.

    ගිණුම්කරණය විෂයට සවිමත් අත්වැලක්. පළපුරුද්ද සමඟ ගොඩ නැගෙමු.

Reference No : 002708
Created on : 2018-12-03 10:30:58 PM
Last Modified : 2018-12-04 08:45:02 AM
Viewers : 29
Report this Ad
Tuition Class Information
Subject(s)
Accounting,
Advanced Level (Local)
Medium
Sinhala Medium
Tuition Type
Private (Individual) Class
Group Class
Hall Class
Online Classes via Internet
Venue/Location
Battaramulla (Colombo), Athurugiriya, Colombo 1, Colombo 2, Colombo 3, Colombo 4, Colombo 5, Colombo 6, Colombo 7, Colombo 8, Colombo 9, Colombo 10, Habarakada, Maharagama,

Tutor Information
Tutor Name
Mr. Pathum Ranasinghe (Male)


Qualifications
B.Sc(Mgt)sp.
Experience
5 years
Occupation
Government/ Military
Age
25 Years old

Contact Information
Contact No
0764809441 0716839441
Email
ra.pathum@gmail.com

Discription

පරිපූර්ණ නිබන්ධන. විභාග ඉලක්ක කරගත් නිර්මාණ ප්‍රශ්න. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න. 2019 උසස් පෙළ සිසුන් වෙනුවෙන් විශේෂ සය මාසික වැඩපිළිවෙලක්.