2018 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්වය තනි පුද්ගල උපකාරක පංති

    2018 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්වය තනි පුද්ගල උපකාරක පංති

Reference No : 001431
Created on : 2017-09-11 08:52:15 PM
Last Modified : 2017-09-12 03:20:55 AM
Viewers : 74
Report this Ad
Tuition Class Information
Subject(s)
Scholarship Exam,
Grade 1 to 5 (Local)
Medium
Sinhala Medium
Tuition Type
Private (Individual) Class
Venue/Location
Nugegoda, Maharagama, Bellanwila, Boralesgamuwa, Pannipitiya,

Tutor Information
Tutor Name
Mr. Shameera Kasthuriarachchi (Male)


Qualifications
BA(Special) USJP , Government Teacher
Experience
4 Years
Occupation
Primary School Teacher
Age
29 Years old

Contact Information
Contact No
0776772302 0715242103
Email
shameerakasthu@gmail.com

Discription

පළපුරුදු දකුණු පළාත් රජයේ පාසල් ගුරුවරයෙකු මෙහෙයවයි. සියලු විෂයයන් මුල සිට සරලව ඉගැන්වේ. 2017 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ වැඩිම අනුමාන ප්‍රශ්න ලබා දුන් පාඨමාලාවකි.