මුල සිට සරලව ICT ඔබේ දරුවාට(Grade 1- 9) ,O/L සහ A/L ICT සඳහා A සාමාර්ථයක් සමඟ විශිෂ්ට ජයක් ... Sinhala Medium, English Medium පන්ති සඳහාMrs. Madhushika Bandara
(Female)
BSc. in Management & Information Technology, Postgraduate in Education

Experience : 3 Years
Occupation : Secondary School Teacher
Age : 27 Years old

Subjects or Courses
 • Information & Communication Technology
Classes are conducted in following languages
  Sinhala Medium
  English Medium
Category
  Grade 6 to 9 (Local)
  Ordinary Level (Local)
  Advanced Level (Local)
Offered Classes
  Private (Individual) Class
  Group Class
  Hall Class
Venue or Location
  Anuradhapura
  Mihintale
  Tirappane
  Maradankadawala
  Kekirawa
Contact Infomation
Phone
0718792817
Email
darshanim7@gmail.com

Reference No : 003090
Created on : 2019-05-09 11:17:30 AM
Last Modified : 2019-05-09 09:17:31 PM
Viewers : 147
Report this Ad
  මුල සිට සරලව ICT ඔබේ දරුවාට(Grade 1- 9) ,O/L සහ A/L ICT සඳහා A සාමාර්ථයක් සමඟ විශිෂ්ට ජයක් ... Sinhala Medium, English Medium පන්ති සඳහා

147 Views