මුල සිට සරලව ICT ඔබේ දරුවාට(Grade 1- 9) ,O/L සහ A/L ICT සඳහා A සාමාර්ථයක් සමඟ විශිෂ්ට ජයක් ... Sinhala Medium, English Medium පන්ති සඳහා

    මුල සිට සරලව ICT ඔබේ දරුවාට(Grade 1- 9) ,O/L සහ A/L  ICT සඳහා A සාමාර්ථයක් සමඟ  විශිෂ්ට ජයක් ... Sinhala Medium, English Medium පන්ති සඳහා

Reference No : 003090
Created on : 2019-05-09 11:17:30 AM
Last Modified : 2019-05-09 09:17:31 PM
Viewers : 104
Report this Ad
Tuition Class Information
Subject(s)
Information & Communication Technology,
Grade 6 to 9 (Local) Ordinary Level (Local) Advanced Level (Local)
Medium
Sinhala Medium
English Medium
Tuition Type
Private (Individual) Class
Group Class
Hall Class
Venue/Location
Anuradhapura, Mihintale, Tirappane, Maradankadawala, Kekirawa,

Tutor Information
Tutor Name
Mrs. Madhushika Bandara (Female)


Qualifications
BSc. in Management & Information Technology, Postgraduate in Education
Experience
3 Years
Occupation
Secondary School Teacher
Age
27 Years old

Contact Information
Contact No
0718792817
Email
darshanim7@gmail.com