ගණිතය සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය 6සිට11 දක්වා

    ගණිතය සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය 6සිට11 දක්වා

Reference No : 003100
Created on : 2019-05-16 04:47:45 PM
Last Modified : 2019-05-16 10:11:10 PM
Viewers : 163
Report this Ad
Tuition Class Information
Subject(s)
Mathematics,
Ordinary Level (Local)
Medium
English Medium
Tuition Type
Private (Individual) Class
Venue/Location
Peradeniya, Kadugannawa,

Tutor Information
Tutor Name
Mr. Indika Dayarathna (Male)


Qualifications
Bsc පේරාදෙණිය වි.වි /PGDE කොළඹ විවි
Experience
13 years
Occupation
Secondary School Teacher
Age
42 Years old

Contact Information
Contact No
0774333340 0716336337
Email
indikateacher@gmail.com

Description

6සිට 11 දක්වා ගණිතය, සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීමට. පලපුරුදු රජයේ පාසලක ගණිත උපාධිධාරී ගුරුවරයෙකු මෙහෙයවයි, තනි හා කණ්ඩායම් පංති සදහා විමසන්න. දුර්වල සිසුන්ට මුලසිටම පාඩම් ආවරනය කෙරේ (කෑගල්ල ,මාවනැල්ල, කඩුගන්නාව , පිලිමතලාව, පේරාදෙණිය , අනිවත්ත අවට)