බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය (උසස් පෙළ)

    බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය (උසස් පෙළ)

Reference No : 003248
Created on : 2019-07-08 09:33:35 PM
Last Modified : 2019-07-09 12:37:19 PM
Viewers : 41
Report this Ad
Tuition Class Information
Subject(s)
Buddhist Civilization,
Advanced Level (Local)
Medium
Sinhala Medium
Tuition Type
Private (Individual) Class
Group Class
Venue/Location
Piliyandala, Maharagama, Kesbewa, Boralesgamuwa,

Tutor Information
Tutor Name
Mr. Dimuth Sudaraka (Male)


Qualifications
BA (University of Ruhuna)
Experience
2 years
Occupation
Consulting
Age
27 Years old

Contact Information
Contact No
0773946147
Email
dimuth.sudaraka@gmail.com

Discription

විෂය දැනුම මුල සිට සරලව. පුද්ගලික හො කණ්ඩායම් පංති ලෙස ඔබට පහසු වෙලාවන්