9,10.11 සිංහල පන්තිMr. palitha wijesingha
(Male)
BA(sp)

Experience : වසර 6
Occupation : University/ College Teacher
Age : 30 Years old

About Tutor

ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ නිලධාරීයෙක් ලක්බිම පුවත්පතේ හිටපු සෝදු පත් නිලධාරියෙක් ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ විශේෂවේදී පළමු පෙළ පන්ති සමාර්ථ සහිත උපාධිධාරියෙක් වසර 6ක පළපුරුද්ද ඇත.

Subjects or Courses
 • Sinhala Language & Literature
Classes are conducted in following languages
  Sinhala Medium
Category
  Ordinary Level (Local)
Offered Classes
  Private (Individual) Class
Venue or Location
  Gampaha
Contact Infomation
Phone
0710566698
0711902642
Email
palithawijesingha22@gmail.com

Reference No : 003612
Created on : 2019-11-13 11:07:05 AM
Last Modified : 2019-11-13 04:52:57 PM
Viewers : 34
Report this Ad
  9,10.11 සිංහල පන්ති

34 Views