Lecturer, Senior Lecturer, Senior Professor, Professor - University of Kelaniya

Source: www.kln.ac.lk (2018.11.09)