සරසවි ප්‍රවේශය සඳහා කඩඉම් ලකුණු මැයි අගදී'''

2019-01-16 Higher Education
(00355)

2018 වසරේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා වන අවම කඩඉම් ලකුණු මැයි මාසය අවසානයේදී නිකුත් කළ හැකි බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම් සභාව පවසයි. උසස් පෙළ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මඟින් ලබාදීමෙන් අනතුරුව ''''


සබරගමුව සරසවියට නව වෛද්‍ය පීඨයක්'''


 ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පුළුල් කිරීම උදෙසා සබරගමුව විශ්ව විද්‍යලයට අනුබද්ධව කුරුවිට බටුහේනේ ස්ථාපිත කළ නව වෛද්‍ය පීඨය ලබන 17වනදා ට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත ''''


මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව සියයට 30 කින් ඉහළට'''


විශ්වවිද්‍යාලවල මහපොළ හා ශිෂ්‍යාධාරලාභීන්ගේ සංඛ්‍යාව මේ වසරේ දී සියයට 30 කින් ඉහළ නැංවීමට රජය තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව නව වසරේ දී විශ්වවිද්‍යාල හා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවලට තේරී පත් වන සිසු සිසුවියන් 4000කට පමණ මහපොළ හිමිකම් ලබා දීමට නියමිතව ඇතැයි  ''''


විශ්වවිද්‍යාලවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරිම කඩිනමින්'''


2018 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනූව විශ්වවිද්‍යාල සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරිම කඩිනමින් අරඹන බව එ සඳහා වන අත්පොත් මුද්‍රණය කර ඇති බවත් එවා ඉදිරි දින කිහිපය තුළ නිකුත් කිරිමට නියමීත බවත් විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිසම සඳහන් කරයි. අත්පොත හොදින් කියවා ''''


ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විමට නියමිතව තිබූ ප්‍රාචීන පණ්ඩිත උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය 2019 ජනවාරි තෙක් කල්යයි'''

2018-12-12 Higher Education
(00331)

2018 ‍දෙසැම්බර් 13 වැනි දින අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ, නෙළුම් පොකුණ රගහලේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ප්‍රාචීන පණ්ඩිත උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය 2019 ජනවාරි දක්වා කල් දමා ඇත. වැඩි විස්තර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ''''


සා'පෙළට පෙනී සිටින දරුවන්ට නොමිලේ වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා හැදෑරීමේ අවස්ථාව'''


අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසු දරු දැරියන්ට නොමිලේ වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා හැදෑරීමට අවස්ථාව සලසා ඇති බව නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය පවසනවා. නවීන තාක්‍ෂණයත් සමග වෙනස් වෙමින් පවතින ශ්‍රම ''''


˜‍වෙදැස 2018˜‍ ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් ඇරඹේ'''

2018-12-05 Higher Education
(00324)

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයට වසර 25ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් සංවිධානය කරන ලද “වෙදැස 2018” වෛද්‍ය ප්‍රදර්ශනය ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් ඇරඹේ  වෛද්‍ය ප්‍රදර්ශනය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (04) පෙරවරුවේ කොළඹ ''''


ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය - උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය - 2017

2018-11-15 Higher Education Events
(00302)

ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ විසිවන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2019 ජනවාරි මස 10 වන දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජ්‍යාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පවත්වනු ලැබේ.  අදාල විස්තර සහිත පුවත්පත් දැන්වීම පහත දැක්වේ.   ''''


l%Svd lafIa;%fha iqúfYaIS olaI;d iys; whÿïlrejka i|yd úYajúoHd, úfYaI m%fõYh

2018-07-15 Higher Education
(00269)

Y%S ,xld inr.uqj úYajúoHd,h iy Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h u.ska mj;ajkq ,nk l%Svd úoHdj yd l<ukdlrKh Wmê mdGud,dj iy Y%S ,xld inr.uqj úYajúoHd,h u.ska mj;ajkq ,nk YdÍßl wOHdmkh hk Wmdê mdGud,djka yeoEÍu ms‚i l%Svd lafIa;%fha iqúfYaIS olaI;d we;s wfmalaIlhkaf.ka úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdj úiska whÿïm;a leojkq ,efí' whÿïm;a Ndr .ekSfï wjidk Èkh 2018'08'15' wod, mqj;am;a oekaùu ''''


Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,fha ndysr Wmdê mdGud,d i|yd isiqka ,shdmÈxÑ flf¾''

2018-07-15 Higher Education
(00268)

Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,hSh ndysr Wmdê iy úia;dß; mdGud, tallh u.ska mj;ajkq ,nk ndysr Wmdê mdGud,d i|yd 2018 j¾Ihg isiqka ,shdmÈxÑ lsÍug f;dard .ekSu msksi mj;ajkq ,nk m%fõY mÍlaIK 2018'07'21 iy 2018'07'22 hk Èkj,§ meje;aùug kshñ;h' wod, mqj;am;a oekaùu my;ska'' uQ,dY%- www.silumina.lk ''''


oi is,a ud;djka wOHdmkh ,nk wOHdmk wdh;k ,shdmÈxÑ flf¾'''


oi is,a ud;djka wOHdmkh ,nk wdh;k fn!oaO oi is,a ud;d wdh;k kñka ,shdmÈxÑ lr tu wdh;kj,g wjYH myiqlï i<id §u ms‚i wOHdmk weu;s wls, úrdÊ ldßhjiï uy;d bÈßm;a l< fhdackdjla wud;H uKav,h úiska wkqu; fldg we;'   Y%S ,xldfõ oekg oi is,a ud;djka 4000la muK msßila jev jik w;r tu is,a ud;djkaf.a wOHdmksl lghq;= isÿ lrkq ,nkafka iafõÉPd wdh;k lsysmhla u.sks' tu wdh;kj,g wjYH iyh iy wkq.%yh rch u.ska ''''


úNd. fomd¾;fïka;=fjka oekqï §ula'''


Y%S ,xld úNd. fomd¾;fïka;=j u.ska  2018 cQks ui meje;aùug ixúOdkh lrk ,o ish¨‍ úNd. kshñ; mßÈ meje;afjk w;r mj;sk ;eme,a j¾ckh fya;=fjka iqÿiqlï,;a úNd. wfmalaIlfhl=yg m%fõYm;% fkd,enqK o úNd.h i|yd fmkS isák f,i Y%S ,xld úNd. fomd¾;fïka;=j oekqï fohs' lsishï wfmalaIlfhl=yg m%fõYm;% fkd,eî we;akï kï my; i|yka ÿrl:k wxlj,ska úNd. fomd¾;fïka;=fõ ixúOdk yd úfoaY úNd. YdLdj úuik fuka oekqï ''''


reyqfKa lDIs úoHd mSGh Èk kshuhla fkdue;s jefihs'''

2018-06-08 Higher Education
(00254)

ffjria WK frda.hla me;sr hdu fya;=fjka reyqK úYaj úoHd,fha udm,dk lDIs úoHd mSGh Èk kshuhla fkdue;sj jid oeóug tys md,k wêldÍh Bfha^07& ;SrKh l< nj reyqK úYaj úoHd,fha Wml=,m;s uydpd¾h .dñ‚ fiakdkdhl i|yka lf<ah' miq.sh Èk lsysmfha isiq isiqúhka úYd, msßila WK je,§ wikSm ùu fya;=fjka ffjoH ks¾foaY u; tu ;SrKh f.k we;' flfia kuq;a tu ''''


uQ,sl msßfjka wjidk úNd.fha m%;sM, ksl=;a flf¾'''

2018-05-17 Higher Education
(00239)

2017 foieïn¾ 26"27"28"29"30"31 iy ckjdÍ 6"7 Èkhkays mj;ajk ,o uQ,sl msßfjka wjidk úNd.h - 2017 ys m%;sM, ksl=;a lr ;sfnk nj wOHdmk wud;HdxYh i|yka lrhs' fujr úNd.h ioyd 3"585 fofkla whÿïlr we;' tu m%;sM, úNd. fomd¾;fïka;=fõ ks, fjí wvúh jk www'donets'''''


rcrg úYajúoHd,fha wOHhk lghq;= 23od isg'''

2018-04-21 Higher Education
(00233)

rcrg úYajúoHd,fha wOHhk lghq;= 23od isg wdrïN lrk nj rcrg úYajúoHd,''''


ndysr Wmdê yd úia;dßl mdGud,d iïuka;%K kej; wdrïN lsÍu'''

2018-04-20 Higher Education
(00232)

Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,fha ndysr Wmdê yd úia;dßl mdGud,d tallh hgf;a l%shd;aul jk Wmdê mdGud,d j, iïuka;%K fuu ui ^wfma%,a& 21 Èk wdrïN lsÍug kshñ;h' tf,i wdrïN jk Wmdê mdGud,d iïuka;%K ms<sno úia;r my; mqj;am;a oekaùfuys oelafõ'   uQ,dY%-http://www.dinamina.lk ''''


wlaIs ;dlaIKfõ§ka i|yd ämaf,daud iy;sl m;% m%odkh flf¾'''

2018-03-22 Higher Education
(00220)

wlaIs ;dlaIKfõ§kaf.a mqyqKQ mdif,a ämaf,daud m%Odfkda;aijh fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;H fodia;r rdð; fiakdr;ak uy;df.a m%Odk;ajfhka fld<U nKavdrkdhl iïuka;%K Yd,dfõ § miq.shod meje;aúks' fuu ämaf,daud m%Odfkda;aijh wu;ñka woyia oelajQ fi!LH wud;Hjrhd - —weußld tlai;a ckmofha wlaIs Y,H ffjoHjrfhl= úiska 1983 uehs udifha § <uhska 09 lf.a iyNd.S;ajfhka wlaIs ;dlaIKfõ§kaf.a mqyqKQ mdi, wdrïN l<d' ''''


úoHdmSG lvbï ,l=Kq wOHdmk wud;HdxYfha fjí wvúfhka'''

2018-03-19 Higher Education
(00219)

2015 w'fmd'i' ^W'fm<& m%‍;sM, u; cd;sl wOHdmk úoHdmSj,g isiqka n|jd .ekSfï iïuqL mÍlaIK Èjhk mqrd msysá cd;sl wOHdmk úoHmSGhkays bÈßfha§ meje;afjk nj wOHdmk wud;HdxYh i|yka lrhs' tu whÿïlrejkaf.a lvbï ,l=Kq iy Ydßßl wOHdmk mdGud,dj i|yd l%Svd iy;slm;aj, lvbï ,l=Kq www.moe.gov.lk wud;HdxY fjí wvúfhys m< lr ;sfnk nj o wud;HdxYh jeäÿrg;a ''''


Wmdê wOHdmkhg Kh b,a,Sï lsÍfï ld,h §¾> flf¾'''

2018-03-09 Higher Education
(00215)

rcfha úYajúoHd, i|yd iqÿiqlï fkd,enQ 2016 jif¾ Wiia fm< úNd.hg fmkS isá isiq isiqúhkg  ish Wmdê wOHdmkh i|yd ,xld nexl=j u.ska Kh ,nd §u ioyd b,a¨‍ï lsÍug ,nd § ;snQ ld,h ;j;a i;shlska §¾> lrk f,i Wiia wOHdmk iy uydud¾. wud;H lî¾ yISï uy;d úiska lrk ,o b,a,Sug Wiia wOHdmk wud;HxYh tl.;djh m< lr we;' fï wkqj Wiia wOHdmk wud;HxYh úiska yÿkd.;a wdh;k wgl mdGud,d 38 la yeoEÍu i|yd ,xld ''''


ngysr ix.S;h m%fhda.sl úNd.h - 2017^2018& ioyd whÿïm;a leojkq ,efí'''


I jk fY%a‚fha isg VIII jk fYa%‚h olajd iy ämaf,daud hk ngysr ix.S;h m%dfhda.sl úNd.h - 2017^2018& ioyd whÿïm;a leojkq ,nk nj Y%S ,xld úNd. fomd¾;fïka;=j ioyka lrhs'     ''''


cd;sl wOHdmk úoHdmSG 19lg 4"745la n|jd .efka'''

2018-03-02 Higher Education
(00208)

Èjhsk mqrd msysá cd;sl wOHdmk úoHdmSG 19 l mdGud,d 27 la i|yd whÿïlrejka 4"745la fujr n|jd .ekSug kshñ;h' ta wkqj"cd;sl wOHdmk úoHdmSGj,g YslaIK,dNSka n|jd .ekSfï iïuqL mÍlaIKh 2018 ud¾;= ui 12 jk i÷od Èk isg wdrïN jk nj wOHdmk wud;HdxYh mjihs' n|jd.ekSfï .eiÜ ksfõokh m%ldrj Èia;%sla mokñka n|jd .ekSug kshñ; ixLHdj fuka ;=ka .=Khl whÿïlrejka ''''


úoHdmSG jrï ,enq YsIHhska n|jd .ekSfï mÍlaIK ,nk 12od werfUhs'''

2018-03-01 Higher Education
(00206)

2015 wOHhk fmdÿ iy;sl m;% Wiia fm< m%;sM, wkqj 2017 j¾Ih ioyd cd;sl wOHdmk úoHdmSGj,g YsIH,dNSka n|jd .ekSfï iïuqL mÍlaIKh ,nk 12 jkod wdrïN jk nj wOHdmk wud;HdxYh mjihs' Èia;%sla uÜgñka n|jd .ekSug kshñ; ixLHdj fuka ;=ka .=Khl wh÷ïlrejka m%udKhla Tjqkaf.a iqÿiqlï wkq ms<sfj,g wod< cd;sl wOHdmk úoHd mSG uÕska iïuqL mÍlaIKh i|yd le|jkq ,nk nj tu wud;HdxYh i|yka lf<ah' Èjhsk ''''


fi!kao¾h l,d iriúfha m%dfhda.sl mÍlaIK l,ahhs'''


fi!kao¾h l,d úYajúoHd,hg kjl isiqka nojd .ekSfï ish¨‍u m%fhda.sl mÍlaIK fyg ^02& Èkfha isg wdrïN lsÍug kshñ;j ;snQ kuq;a kej; oekqï fok ;=re th l,a oud ;sfnk nj tu úYajúoHd,fha Wml=,m;s uydpd¾h ir;a pkaøisß uy;d mjihs' wod, mqj;am;a oekaùu my;ska oelafõ'   ''''


ksfõokhhs'''

2018-03-01 Higher Education
(00203)

2018'03'03 jk Èk Èjhsk mqrd meje;aùug kshñ;j ;snQ Y%S ,xld rcrg úYajúoHd,fha iy hdmkh úYajúoHd,hSh jõkshd uKavmfha f;dr;=re ikaksfõok yd ;dlaIKh ms<sno úoHdfõ§ Wmdê mdGud,djg wod, fmdÿ fhda.H;d mÍlaIKh Èk kshuhla fkdue;sj l,a oud we;'   wod, mqj;am;a oekaùu my;ska oelafõ'   ''''


fmaIl¾u yd weÕ¿ï la‍fIa;%hg cd;Hka;rh ms,s.;a iy;shla'''

2018-02-20 Higher Education Career
(00191)

fmaIl¾u yd weÕ¿ï la‍fIa;%fha mdGud,dj i|yd úYd, b,a¨‍ula mj;sk nj;a" tfia mqyqKqj ,nk isiqkag fmaIl¾u yd weÕ¿ï wdh;kh uÕska ,nd fok iy;slhg wu;rj cd;Hka;rh ms<s.;a NVQ ^National Vocational Qualification& fyj;a cd;sl jD;a;Sh iqÿiqlï iy;slhla ,nd §ug ie,iqïlr we;s nj l¾udka; yd jd‚c lghq;= wud;H ßIdâ nÈhq§ka uy;d mejiSh' ''''


úYajúoHd,j, há;, myiqlï ixj¾Okhg mshjr'''

2018-02-16 Higher Education
(00187)

2018 j¾Ifha isg úYajúoHd,j,g we;=<;a jk isiqkaf.a wOHhk lghq;=j,g ukd wjldYhla ie,fik mßÈ yd Tjqka úiska yodrkq ,nk mdGud,dj,g WÑ; jk mßÈ úYajúoHd,j, há;, myiqlï jeäÈhqKq lsÍu i|yd whjeh m%;smdok fjka ù we;' tu m%;smdok Ndú; lrñka" my; i|yka há;, ixj¾Ok myiqlï jHdmD;s l%shd;aul lsÍu ms‚i Wiia wOHdmk yd uydud¾. wud;H ,laIauka lsßwe,a,  uy;d bÈßm;a l< fhdackdj ''''


;dlaI‚l úoHd,hla wdrïN lrkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd'''

2018-02-07 Higher Education
(00173)

;dlaI‚l oekqu ,ndfoñka /lshd úYd, ixLHdjla ysñlr§fï wruqKq we;sj ;dlaI‚l úoHd,hla wdrïN lsÍug n,dfmdfrd;a;= jk nj Wiia wOHdmk yd uyd ud¾. wud;H ,laIauka lsßwe,a, uy;d mjihs' tu.ska furg ;reK ;re‚hkaf.a /lshd .eg¨‍jg o iykhla ,efnkq we;s nj wud;Hjrhd fmkajd fohs' uykqjr m%foaYfha mej;s W;aijhlg tlafjñka ,laIauka lsßwe,a, wud;Hjrhd fï nj lshd isáfhah' ''''


fld,U úYajúoHd,fha fyo mSGh fï jif¾ § we/fò'''


Y%S ,dxlSh fyo wOHdmkhg kj oelaula iys;j fld<U úYaj úoHd,fha fyo mSGh fï jif¾ § wdrïN lsÍug kshñ;h' Y%S ,dxlSh fyo la‍fIa;%h uqyqK md we;s m%Odk;u wNsfhda.h ch .ekSu i|yd jir lsysmhla ;siafia isÿlrk ,o lemùfï m%;sM,hla f,i fi!LH fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;HxYfha b,a,Sug wkqj fld<U úYaj úoHd,h fyo wOHdmkh fjkqfjkau lemjQ fyo mSGhla Y%S chj¾Okmqr cd;sl fyo úÿy, uQ,sl lrf.k wdrïN lsÍug ;SrKhlr we;' ''''


iriú whÿïm;a Ndr.kakd wjidk Èkh §¾> lrhs'''

2018-01-21 Higher Education
(00161)

kj wOHhk j¾Ih i|yd úYaj úoHd, m%fõY whÿïm;a Ndr.kakd wjidk Èkh §¾> lsßug úYaj úoHd, m%;smdok fldñIka iNdj ;SrKh lr ;sfí' tys iNdm;s uydpd¾h fudydka o is,ajd i|yka lf<a tu ld,h ,nk fmnrjdß fojk Èk olajd l,a oeóug ;SrKh lr we;s njhs' 2017"2018 wOHhk j¾Ih i|yd úYaj úoHd, m%fõY whÿïm;a Ndr.kakd wjika Èkh ckjdß 26 f,i óg fmr m%ldY lr ;sì‚' wod< whÿïm;a ''''


fld,U úYajúoHd,Sh mß.Kl wOHhkdh;kh - f;dr;=re moaO;s úoHdfõ§ Wmdê mdGud,dfõ fhda.H;d mÍlaIKh ioyd whÿïm;a leojkq ,efí'''

2018-01-16 Higher Education
(00157)

úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdj u.ska ksl=;a lrk ,o ˜‍Y%S ,xldfõ m%:u Wmdê mdGud,d ioyd m%fõYh - wOHhk j¾Ih 2017$2018 w;a fmdf;ys 1'2 fÊofha iy 2'2'8'27 fÊofhys oelafjk úYajúoHd,hlg we;=,aùu ioyd jk iqÿiqlï imqrd we;s 2017 w'fmd'i'^W'fm& úNd.h iu;a whÿïlrejkaf.ka  fld<U úYajúoHd,Sh mß.Kl wOHhkdh;kh u.ska fhda.H;d mÍlaIKh ioyd whÿïm;a leojkq ,nk w;r whÿïm;a Ndr.kakd wjidk Èkh 2018'02'09 fõ' ''''


Y%S ,xld ckudOH úoHd,hg whÿïm;a ndr .ekSu ckjdß 26 odhska wjika'''

2018-01-13 Higher Education Career
(00154)

Y%S ,xld ckudOH úoHd,h ioyd 14 jeks lKavdhu nojd .ekSu fï Èkj, isÿ flf¾' fuh tl wjqreÿ mQ¾K ld,Sk mdGud,djla jk w;r whÿïm;a ndr .ekSfï wjidk Èkh ckjdß 26 jeksodh' uqøs;" rEmjdyskS" .=jka úÿ,s iy iudc udOH hk úIhka y;r Tiafia meje;afjk fï ämaf,daud mdGud,dj w;r;=r ms<s.;a udOH wdh;k ;=, iSudjdisl mqyqKqj ,nd §ug lghq;= lrkq ,nhs' jeäÿr f;dr;=/ we;=,;a mqj;am;a oekaùu my;ska oelafõ' ''''


fi!kao¾h l,d úYajúoHd,h - fhda.H;d mÍlaIKh ioyd whÿïm;a leojkq ,efí'''

2018-01-10 Higher Education
(00143)

2017$2018 wOHhk j¾Ih ioyd fi!kao¾h l,d úYajúoHd,hg isiqka we;=,;a lr .ekSug 2017 j¾Ifha mej;s w'fmd'i'^Wiia fm<& úNd.fha§ wod, iqÿiqlï imqrd we;s úNd. flduidßia ckrd,ajrhd úiska úYajúoHd, m%fõYh ioyd iqÿiqlï ,nd we;s njg ksfõokh lr we;s wfmalaIlhskaf.ka" fhda.H;d mÍlaIKh ioyd whÿïm;a leojkq ,efí'   ''''


ckl,d fi!kao¾h mdGud,dfõ YsIHdOdr jeä lsÍug mshjr'''

2018-01-10 Higher Education
(00139)

id¾:l;ajhg m;aúh yelafla" foaYsh;ajh" b;sydih iy ixialD;sh iqrlsñka" kj ixl,am Tiafia jevlsÍu ;=< muKla nj wOHdmk wud;H wls, úrdÊ ldßhjiï uy;d mjihs' n;a;ruq,a, ckl,d flakaøfha § mej;s" 2018 j¾Ih i|yd ckl,d mdGud,d wNHdi,dNSka n|jd .ekSfï iudrïNl W;aijhg tlafjñka wud;Hjrhd Bfha ^09& fï nj i|yka lf<ah' ckl,d fi!kao¾h mdGud,d yodrk ish¨‍u isiqka i|yd oekg msßkefuk remsh,a 2000 l YsIHdOdrh remsh,a 4000 la njg ''''


foaYSh ffjoH WmdêOdÍka ish¨‍ fokdg /lshd ,nd § wjika'''


fï jk úg /lshd úrys; foaYSh ffjoH WmdêOdÍka ke;s nj;a" ish¨‍ foaYSh ffjoH WmdëOdßkag /lshd ,nd § wjika nj;a fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH weue;s rdð; fiakdr;ak uy;d mjihs' weue;sjrhd fï woyia m%ldY lf<a fmf¾od ^04& kdrdfyakamsg reêr mdrú,hk uOHia:dk Y%jKd.drfha mej;s m<d;a foaYSh ffjoH weue;s iïfï,kh wu;ñks' ksoyia fi!LH fiajdfjka foaYSh ffjoH l%uh ''''


úYajúoHd,j,g w¨‍;ska ;dlaIK mSG 11la'''


úYajúoHd, jrï ,nk isiq isiqúhka fjkqfjka úYajúoHd,j,g w¨‍;ska ;dlaIK mSG 11 la yd fomd¾;fïka;= 35 j;auka rch hgf;a ia:dms; lsÍug yelshdj ,enqKq nj Y%S ,xld md¾,sfïka;=fõ iNdkdhl" Wiia wOHdmk yd uydud¾. weue;s ,laIauka lsßwe,a, uy;d m%ldY lf<ah' tu kj mSG ;=<ska isiqka 2000 lg wêl msßilg ;dlaIK wxYfhka Wiia wOHdmkh ,eîug yelshdj ,eî ;sfnk nj;a tu ixLHdj ;j;a jir 5 la ;=< § l,d wxYfhka Wiia wOHdmkh ,nk msßi ''''


jD;a;Sh mqyqKq uOHia:dk 4la yd wkqnoaO uOHia:dk 40la bÈflf¾'''

2018-01-05 Higher Education Career
(00123)

úYsIag .Kfha jD;a;Sh mqyqKq uOHia:dk 4la ia:dmkh lsÍu yd thg wkqnoaO uOHia:dk 40la ixj¾Okh lsÍu i|yd Y%S ,xld jD;a;Sh mqyqKq wêldßh i|yd Y%S ,xld yd AVIC-INTL Project Engineering iuÕ iy Hayleys Advantis iud.u iuÕ wjfndaO;d .súiqula w;aika ;eîu Bfha ^04& ksmqK;d ixj¾Okh yd jD;a;Sh mqyqKq wud;H pkaÈu úrlafldä ue;s;=udf.a m%Odk;ajfhka meje;aú‚' fuu ''''


úYajúoHd, m%fõY w;afmd; ksl=;a flf¾''''

2018-01-05 Higher Education
(00119)

miq.sh Wiia fm< úNd.fha m%;sM, u; úYajúoHd,j,g isiqka n|jd .ekSfï wheÿï m; we;=<;a w;afmd; wo ksl=;a lrk nj úYajúoHd, m%;smdok fldñiu mjihs' úYajúoHd, m%;smdok fldñiu mejiqfõ" ta wkqj wo isg ckjdß 26 jk od olajd úYajúoHd, i|yd Tka,hska l%ufhka muKla wheÿï m;a bÈßm;a l< hq;= nj h' § we;s Wmfoia lshjd ksis mßÈ bkag¾fkÜ Tiafia ;u wheÿï m; fhduq lrk f,i úYajúoHd, ''''


mß.Kl bxðfkarejl= jkak - ;reK Tng w;aje,la'''

2017-12-25 Higher Education Career
(00101)

mß.Kl oDvdx. yd cd,lrK bxðfkarejl= ùug wjYH mdGud,d /ila cd;sl m%‍;sm;a;s yd wd¾Ól lghq;= wud;HdxYh hgf;a mj;sk cd;sl ;reK fiajd iNdfõ foysj, jD;a;Sh mqyqKq uOHia:dkfha§ wjia:dj ,efí' ta wkqj 2018 jif¾ m<uq lKavdhu i|yd iEu Èklu fm'j' 9'00 isg m'j'3'00 olajd cd;sl ;reK fiajd iNdj" jD;a;Sh mqyqKq uOHia:dkh" m,a,shfodr mdr" lõvdk mdr" foysj, ,smshkg meñK re'2100la f.jd ,shdmÈxÑ úh yels' fuu mdGud,d ''''


jD;a;Sh ;dlaIK úYajúoHd,h iy Y%S ,xld id.r úYajúoHd,h msßkuk Wmdê mdGud,dj, .=Kd;auNdjh by< oefï'''

2017-12-23 Higher Education
(00099)

Y%S ,xld jD;a;Sh ;dlaIK úYajúoHd,h iy Y%S ,xld id.r úYajúoHd,h uÕska msßkukq ,nk Wmdê mdGud,dj, .=Kd;aulNdjh yd ms<s.ekSu by< kexùug mshjr .efka' fuu úYajúoHd, uÕska msßkukq ,nk Wmdê mdGud,dj, .=Kd;auNdjh yd ms<s.ekSu by< kexùfï wruq‚ka úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdj úiska wfkl=;a rdcH úYajúoHd, i|yd oekgu;a wkq.ukh lrkq ,nk wdh;ksl iudf,dapkh yd úIh"jevigyka iuf,dapkh lsÍfï ''''


jD;a;sh ksmqKfhla f,i wNsudkfhka Ôú;h wrUkak ;reK Tng wjia:djla'''

2017-12-21 Higher Education Career
(00103)

iS>%fhka ÈhqKq fjñka mj;sk rgla jYfhka Y%s ,xldj ;=< bÈlsÍï lafIa;%fhao fjkila we;s lsßug ld,h t,U we;' fï i|yd cd;sl jevms<sfj<l wjYH;djh u;=fjïka we;s iuhl rfÜ nyq;r ;reK m%cdjf.a úYajiksh;ajh Èkq rdcH wdh;khla f,i Y%S ,xld jD;a;sh mqyqKq wêldßh ^VTA& fkdñf,a jD;a;sh oekqu" NVQ iy;slhla iy remsh,a 60"000l §ukdjla iu. jD;a;sh ksmqKfhla f,i wNsudkfhka ''''


;%sl=Kdu,h kdúl yd id.ßl úoHdmSGfha mqyqKqj ksul, ks,OdÍka ;sia kjfofkla wêldß ,n;s'''

2017-12-20 Higher Education Career
(00091)

;%sl=Kdu,h kdúl yd id.ßl úoHdmSGfha mqyqKqj ksul< ks,OdÍka ;sia kjfokl= wêldßhg m;alsÍfï Wf<, wdrlaIl f,alï lms, ffjoHr;ak uy;df.a m%Odk;ajfhka meje;aú‚' ;%sl=Kdu,h kdúl yd id.ßl úoHdmSGfha mqyqKqj ksul< 54 jk YsIHNg" 31 jk Y%Su;a fcdaka fld;,dj, wdrlaIl úYajúoHd,hSh ^kS;s yd fiajd& iy 56 jk YsIHNg hk n|jd .ekSïj,g wh;a uOH ks,OdÍka 39 fokl= ish uQ,sl mqyqKqj wjika lsÍfuka miq miq.sh 18od ;%Sl=Kdu,h kdúl ''''


fyo mSGhg uq,a.,a ;eîu wo'''


fyo ks,OdÍkaf.a .=Kd;aulNdjh jeäÈhqKq lrñka ixLHd;aul jYfhka jeä m%udKhla fi!LH fiajdjg tl;= lsßu i|yd fld<U úYajúoHd,hg wkqnoaOj bÈflfrk úfYaI fyo mSGhg wo ^20& ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a m%Odk;ajfhka fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;H fodia;r rdð; fiakdr;ak uy;df.a iy Wiia wOHdmk iy uydud¾. wud;H kS;s{ ,laIauka lsßwe,a, uy;df.a iyNd.S;ajfhka uq,a., ;eîu isÿ lrkq ,nhs' Èjhsk mqrd msysá rcfha frday,a u.ska frda.S i;aldr fiajdjka bgq lsÍfï § m%udKj;a fyo ks,OdÍka ''''


yß; iriúh rka iïudkfhka msÿï ,nhs'''

2017-12-20 Higher Education
(00089)

ksmqK;d ixj¾Ok yd jD;a;Sh mqyqKq wud;HxYh hgf;a l%shd;aul jk NSBM yß; iriúh" ish id¾:l;ajh ;jÿrg;a ;yjqre lrñka kej; j;djla ish jd¾Isl jd¾;dj yd fiajd ;;a;ajh hk wxY fol i|yd u cd;sl uÜgfï rka iïudkfhka msÿï ,eìh' ta wkqj NSBM yß; iriúh" Y%S ,xld jr,;a .KldêlrK wdh;kh úiska ixúOdkh l< 53 jeks ''''


cz mqr f,aLl;aj yd ikaksfõok ämaf,daudjg whÿïm;a ndr.ekSu foie'30 olajd §¾> flf¾'''

2017-12-15 Higher Education
(00080)

Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,fha isxy, yd ckikaksfõok wOHkdxYh u.ska fufyhjkq ,nk f,aLl;aj yd ikaksfõok ämaf,daud yd mYapd;a Wmdê ämaf,daudfõ 2017 wOHk j¾Ih ioyd whÿïm;a ndr.ekSfï ld,h 2017-12-30 olajd §¾> lr we;' f,aLl;aj yd ikaksfõok ämaf,daudj ioyd whÿïm;a Y%S chj¾Okmqr úYajúoahd,fha isxy, yd ckikaksfõok wOHhkdxYfhkao" f,aLl;aj yd ikaksfõok mYapd;a Wmdê ämaf,daud mdGud,dj ioyd whÿïm;a ''''


iriú jrï fkd,nk ;reK ;re‚hkag úl,am Wmdê .kak wjia:dj'''


úúO fya;+ka u; úYajúoHd, wOHdmkh ,nkakg jrï fkd,nk ;reK ;re‚hka i|yd úl,am ud¾.hlska fyda Wmdêhla ,nd.ekSu i|yd fodrgq újD; lsÍu m%cd;ka;%jd§ rgl j.lSula nj iudc iún,.ekaùï" iqNidOk yd lkao Wvrg Wreuh ms<sn| weue;s tia'î Èidkdhl uy;d m%ldY lrhs' wOHdmkfha ksoyi fjkqfjka l;d lrk flfkl=g ;rÕldÍ úNd.hlska úYaj úoHd,hlg we;=¿ úh ''''


úYajúoHd, wOHdmkfha .=Kd;aulNdjh by< kexùug w.ue;s Wml=,m;sjrekag Wmfoia fohs'''


úYajúoHd, f.dvke.s,s bÈlsßu i|yd m%uqL;ajh ,nd§u fjkqjg Wiia wOHdmkfha .=Kd;aulNdjh by< kexùu i|yd wjYH mshjr .kakd f,i w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d Wml=<m;sjrekag Wmfoia ,nd§ ;sfí' w.%dud;Hjrhd fmkajd fokafka furg úYajúoHd,j,g miq.sh ld,h ;=< cd;Hka;rfha ysñ ù ;snQ ;;a;ajh fï jk úg my; jeà we;s njhs' th kej; cd;Hka;rhg f.k tau Wml=,m;sjrekaf.a j.lSula nj w.%dud;Hjrhd ''''


,nk jif¾§ fmaIl¾u yd weÕ¿ï wdh;kfhka cd;sl jD;a;Sh iqÿiqlu'''

2017-12-14 Higher Education Career
(00072)

,nk jif¾§ Y%S ,xld fmaIl¾u yd weÕ¿ï wdh;kh uÕska fmaIl¾u yd ;dlaIK mdGud,d i|yd fuf;la ,ndÿka Wiia cd;sl ämaf,daudj(HND) fjkqjg cd;sl jD;a;Sh iqÿiqlu(NVQ) ,nd§ug ie,iqï lr we;hs l¾udka; yd jd‚c lghq;= wud;H ßIdâ nÈhq§ka uy;d mjihs' ''''


cd;sl wOHdmk úoHdmSGj, úIhud,d kùlrKh lsÍu ms,sn| wjOdkh'''

2017-12-13 Higher Education
(00075)

mßmd,k lghq;= iún, .ekaùfï wruq‚ka cd;sl wOHdmk úoHdmSG i|yd leír: 20 la. cd;sl wOHdmk úoHdmSGj, úIhud,d kùlrKh lsÍu ms<sn|j wOHdmk  wud;HdxYfha wjOdkh fhduqj we;s nj wOHdmk wud;H wls, úrdÊ ldßhjiï uy;d mjihs' wud;Hjrhd fï woyia m< lf<a" wo ^13& fmrjrefõ wOHdmk wud;HdxY mßY%fha mej;s cd;sl wOHdmk úoHdmSG 20 la i|yd leí r: m%odkh lsÍu fjkqfjka mej;s W;aij ''''


ffjoH wOHdmkh i|yd wju iqÿiqlï kshu flf¾'''


ffjoH Wmdêh yeoEÍu i|yd Y%S ,xldfõ úYajúoHd,hlg we;=<;a lr.kq ,nk isiqkaf.a wOHdmk iqÿiqlï úYajúoHd, m%;smdok fldñIu yd kS;sm;sjrhdf.a o tlÕ;ajh we;s j Y%S ,xldfõ ffjoH iNdj úiska ilia fldg we;s w;r thg wud;H uKav, wkque;sh ,eî we;' fï wkqj wOHdmk fmdÿ iy;sl m;% Wiia fm< úNd.h Ôj úoHdj" ridhk úoHdj yd fN!;sl úoHdj hk úIhhka i|yd wju jYfhka iïudk idud¾: (C)''''


inr.uqj úYajúoHd,fha oykj jk Wmdê m%odfkda;aijh 2018 ckjdß 25 od

2017-12-09 Higher Education Events
(00066)

Y%S ,xld inr.uqj úYajúoHd,fha oykj jk Wmdê m%odfkda;aijh 2018 ckjdß ui 25 jk Èk nKavdrkdhl wkqiaurK cd;Hka;r iïuka;%K Yd,dfõ§ mj;ajkq ,efí' 2017 j¾Ifha§ Y%S ,xld inr.uqj úYajúoHd,fha my; i|yka mSG u.ska mj;ajk ,o wjidk mÍlaIKj,ska iu;a Wmdê,dNSyq fj; fuu Wmdê m%odfkda;aijfha§ Wmdê msßkukq ,efí'   Wmdê ''''


Wiia fm< iu;=kag;a Wmdê yeoEÍug rch Kh imhhs'


rdcH fkdjk Wiia wOHdmk wdh;kj, Wmdê yodrk w'fmd'i' Wiia fm< iu;a ;reK ;re‚hka fj; Tjqkaf.a idudkH úhoï o wdjrKh jk mßÈ remsh,a ,laI tfld<yla olajd Kh uqo,la jd‚c nexl= u.ska ,nd§ug wud;H uKav,h ;SrKh fldg we;' fï wkqj jir 3 l Wmdêhla yodrk isiqfjl=g remsh,a oi,laI úismkaoyila ^re'10"25000$} la& iy jir 4 l Wmdêhla i|yd remsh,a tfldf<dia ,laIhla ^re'1"100"000$} la& ''''


ihsgï isiqka .ek kj fhdackdj ckm;sg'


ud,fí ihsgï fm!oa.,sl úYajúoHd,fha isiqka rcfha ffjoH mSGj,g wkqhqla;r lr tu .eg¿jg úi÷ula ,nd fok f,ig rcfha ffjoH mSG YsIH foudmsh ix.uh iy ihsgï foudmsh ix.uh taldnoaOj ckdêm;sjrhd fj; ,sÅ; fhdackdjla lr ;sfnkjd' rcfha ffjoH mSG YsIH foudmsh ix.ufha udOH m%ldYl ffjoH ksu,a lreKdisß uy;d i|yka lf<a wod< fhdackdj ,sÅ;j w.%dud;Hjrhdg o ,nd§ug lghq;= l< njhs'   uQ,dY%- http://news24.lk  ''''


w;=re ffjoH fiajd i|yd fjku mSGhla- lrdmsáhg isiqka 300la'

2017-12-04 Higher Education
(00053)

w;=re ffjoH fiajd ioyd fjku mSGhla wdrïN lrk nj fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d 2017'12'04 Èk md¾,sfïka;=fõ§ mejiSh' fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;HxYfha jehYS¾I újdofha § md¾,sfïka;= uka;%S ffjoH k,skao ch;siai uy;d oelajQ woyilg ms<s;=re ,ndfoñka wud;Hjrhd fufia mejiSh' fuu mSGh chj¾Okmqr úYajúoHd,fha msysgqùug n,dfmdfrd;a;=jk ''''


cd;sl YslaIK úoHd ämaf,daudOdÍ f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIK úIhh .=rejrekag úfYaI f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIK mqyqKqjla'''


wOHdmk wud;HxYh u.ska l%shdjg kxjd we;s .=re mqyqKq jevigykg wod,j 2017 j¾Ifha Tlaf;dan¾ ui kj m;aùï ,enQ cd;sl YslaIK úoHd ämaf,daudOdÍ f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIK úIhh .=reNj;=ka ÈYdNsuqL lsÍfï Èk 5 l fkajdisl jevuq¿jla 2017 fkdjeïn¾ ui 13 Èk isg 17 Èk olajd wOHdmk wud;HdxYfha f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIK YdLdj u.ska ixúOdkh lr l%shd;aul flß‚' ófma kdhl;aj ixj¾Ok mqyqKq uOHia:dkfha mß.Kl úoHd.drfha meje;s fuu jevuq¿j i|yd isxy, udOH kjl .=reNj;=ka ''''


meje;aùug kshñ; úNd. folla iïnkaOfhka Y%S ,xld úNd. fomd¾;fïka;=j u.ska ksfõokhla'

2017-10-23 Higher Education
(00030)

bÈßfha§ meje;aùug kshñ; úNd. folla iïnkaOfhka Y%S ,xld úNd. fomd¾;fïka;=j ksfõokhla ksl=;a lr ;sfnkjd'   fï wkqj rdcH NdId m%ùK;d ,sÅ; úNd.h iy fn!oaO O¾udpd¾h úNd.h meje;aùu iïnkaOfhka fuu.ska oekqj;a lr we;' ''''


cd;sl YslaIK úoHd ämaf,daudOdÍkag .=re m;aùï'

2017-10-21 Higher Education Career
(00028)

2014$2016 wOHhk j¾Ij, cd;sl wOHdmk úoHdmSGj, mdGud,d yodrd wjika l< ämaf,daudOdÍka 3736 fofkl=g .=rem;aùï m%odkh lsÍfï W;aijh w.%dud;H rks,a úl%uisxy ue;s;=kaf.a m%Odk;ajfhka wOHdmk wud;H wls, úrdÊ ldßhjiï iy wOHdmk rdcH wud;H ú' rdOl%sIaK uy;ajrekaf.a iyNd.S;ajfhka wr,sh .y ukaÈrfha § meje;aúK'   wo fï rgg ÈhqKq fjkakkï mqyqKq" Wmdêh" ''''