ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය - උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය - 2017

2018-11-15 Higher Education Events
(00302)

ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ විසිවන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2019 ජනවාරි මස 10 වන දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජ්‍යාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පවත්වනු ලැබේ.  අදාල විස්තර සහිත පුවත්පත් දැන්වීම පහත දැක්වේ.   ''''


cd;sl ;reK Èkh wohs'''

2018-05-23 Events
(00244)

cd;sl ;reK Èkh wog ^23& fh§ ;sfí' 1983 uehs 23 jk Èk Y%S ,xld hෞjk iudc iïfï,kh wdrïN lsÍu;a iuÕ cd;sl ;reK Èkhla m%ldYhg m;a flfr‚' thrg mqrd hෞjk iudc uÜgñka úúO jev igyka l%shd;aul lrñka jd¾Islj iurhs' fujr ;reK Èk f;audj njg m;aj we;af;a zuqyqKq fmd;ska Tíng lshjkakg hkakhsz' fujr ;reK Èk cd;sl ieureï W;aijh wr,sh.y ukaÈrfha ''''


ufya,f.ka .%dóh mdi,a j,g l%slÜ WmlrK'''

2018-02-12 School News Events
(00175)

ysgmq Y%S,xld l%slÜ l%Svl ufya, chj¾Okf.a .=K" ch" i;=g moku úiska .%dóh mdi,a j, l%slÜ l%Svdj ÈhqKq lsÍu i|yd l%slÜ WmlrK lÜg, 50 fnod ÿkafkah' ufya,f.a fuu i;a ld¾h i|yd tlai;a wrdì tó¾ rdcHfha fjfik jHdmdßlhl= jk YHdï Nd;shd úiska wkq.%yh olajd ;snq‚'       ''''


úr, pkaø.yKhla fyg'''

2018-01-30 Events
(00168)

fyg^31& Èkfha úr, pkaø.yKhla isÿùug kshñ;j ;sfí' fld<U úYajúoHd,fha ;drld yd wNHdjldY tallfha wOHlaI wdpd¾h pkaok chr;ak uy;d ioyka lf<a fuh mshú weiska ksÍlaIKh l< yels njhs' fï jir ;=< pkaø.yKhka folla isÿùug kshñ; w;r bka m<uq pkaø.yKh jk fuh b;d úr, pkaø.yKhla f,i ie<flhs' fuu pkaø.yKh Y‍%S ,xldjdiSkag ''''


iuqø mqrdúoHd .fõIK uÕska .s,S .sh fk!ld /ila ms,sn| f;dr;=re fy,sfjhs'''

2018-01-19 Current Affairs Events
(00160)

rfÜ cd;sl Wreuhka yd ixialD;sl jákdlï wkd.; mrmqr fj; mjrd§u ld,Sk wjYH;djla f,i j;auka rch y÷kdf.k isák w;r" wOHdmk wud;H wls, úrdÊ ldßhjiï uy;df.a Wmfoia mßÈ uOHu ixialD;sl wruqo, hgf;a ta fjkqfjka iqúfYaI jevms<sfj<la l%shd;aul j mj;S' ta wkqj" uOHu ixialD;sl wruqof,a wOHlaI ckrd,ajrhdf.a uÕfmkaùu hgf;a l%shdjg kxjd we;s .fõIK yd m%;sixialrK jevigyka w;r iuqø mqrdúoHd lafIa;%h ;=< ue;ld,Sk j .fõIK lghq;= /ila ''''


c, frdlÜgqfjka fld,U rdclShhka .skia fmd;g'''

2018-01-17 School News Events
(00158)

;;amr myl ld,hla ;=< c, frdlÜ 2000 la .=jka.; lsÍfuka .skia jd¾;djla ;eîug fld<U rdclSh úoHd,hSh orejka iu;a ù ;sfí' 2013 jif¾ § Ökfha (Kung Yik She Secondary School (China) in Tin Shui Wai, Hong Kong, China) l=ka hsla YS oaú;Shsl mdif,a isiqka úiska ;;amr myla ;=< c, frdlÜ 1056la .=jka.; lsÍfuka ;enQ .skia jd¾;dj ì| fy<ñka rdclSh úoHd,fha isiqka úiska ''''


mßir l%shdldrlï w.hñka ud;r Èia;%slalfha mdi,a ,uqka 13789 g molalï'''

2018-01-11 School News Events
(00149)

ud;r Èia;%slalfha mßir ys;ldó l%shdldrlï fjkqfjka odhl;ajh iemhQ mdi,a ore oeßhka 13789 fofkl= fjkqfjka 2017 j¾Ifha mßir molalï msßkud ;sfí' mdi,a wjêfha isgu mßir ys;ldó l%shdldrlïj, fh§ug;a" mßir ys;ldó f,i Ôj;aùug;a Y%S ,dxflah ore mrmqr yqre lsÍfï wruq‚ka mßir ixrlaIK cd;sl jevigykg iu.dój ud;r Èia;%slalfha mdi,a wdY%s;j l%shd;aul l< mßir kshuq jegigyk yd mßir <ud iudc jevigykg ''''


jd‚c m%:uhdg .fuka Wmydr'''


úYajúoHd,hl m%fõYh ,nd .ekSug fldhs;rï lemùula ‍lrkak ´ko@ jirlg úYajúoHd,hlg hkafka Wiia fm<g fmkS isák isiqkaf.ka 2]la jeks m%;sY;hla' fujka miqìul Èjhsfka m<uq ;ek .ekSug kï lemùu jf.au jdikdj ;sfhkak;a ´k' jd‚c wxYfhka fujr Wiia fm< úNd.fhka m%:uhd njg m;ajqfha ud;r iqcd;d úoHd,fha ÿ,dks ridx;sld háhk isiqúhhs' weh Ôj;a jkafka wd.rj, .ïudkfha' yeuodu;a nia tlla ÿjkafka ke;s yßyuka ''''


YsIH;ajfhka ymkalï mE wvqwdodhï,dNS orejkag YsIH;aj'''


2017 jif¾ 5 jir YsIH;aj úNd.fhka b;d jeä ,l=Kq ,nd.;a uj" mshd fyda ta fofokdu ke;s ÿmam;a orejkag YsIH;aj m%odkh lsÍfï W;aijhla l¿;r W.a.,anv úY%dñl rKúre iqnidOl Yd,dfõ§ bl=;aod meje;aú‚' ,l=Kq 175 g by<ska ,nd.;a l¿;r wOHdmk fldÜGdifha mdi,a lSmhl <uhska 150 fofkla óg iqÿiqlï ,nd isá w;r Tjqkg mdjyka" fmd;a nE.hla iuÕ remsh,a 400 la jákd wOHdmk WmlrK iy fmd;am;a óg we;=<;a jQ nj fuu YsIH;aj ''''


f,dalfha ,dnd,;u f,aLlhd ckm;s yuq fjhs'''

2018-01-05 Events
(00124)

fmd;la ,shd m< l< f,dalfha <dnd,;u f,aLlhd f,i .skia fmd;g tla jQ ;kqjl fiarisxy orejd wo ^05& ckdêm;s ks, ksjfia§ ckdêm;s .re ffu;%Smd, isßfiak ue;s;=ud yuq úh' ish fouõmshka iu. iSfI,aia ys mÈxÑ fuu orejd ˜‍Junk Food˜‍ keu;s bx.S%is .%ka:h rpkd lrk úg Tyqf.a jhi wjqreÿ 04 hs Èk 356 ls'fuu .%ka:h rpkd lsÍug Tyqg .;j we;af;a Èk 03 l ld,hla ùuo úfYaI;ajhls' orejdf.a olaI;d w.h l< ''''


mdi,a l%slÜ f.dvkÕk ;=ka wjqreÿ cd;sl ie,eiaula'''

2018-01-04 School News Events
(00117)

mdi,a l%slÜ cd;sl l%shdldÍ ie,eiau 2018-2020 t<soelaùu iy ta iïnkaO j úÿy,am;sjreka oekqj;a lsÍfï jevuq¿j miq.sh od wOHdmk wud;H wls, úrdÊ ldßhjiï uy;df.a m%Odk;ajfhka nKavdrkdhl cd;Hka;r iïuka;%K Yd,dfõ § meje;aú‚' cd;sl l%slÜ l%Svdfõ j¾;udkfha olakg we;s miqnEu i|yd n,md we;s fya;= y÷kdf.k ta i|yd È.= ld,Sk úi÷ï ,nd§fï wruq‚ka mdi,a l%slÜ l%Svd cd;sl fufyhqï ie,iau ''''


f,dalfha úYd,u k;a;,a .ig ysñ .skia jd¾;dj Y%S ,xldjg'''

2017-12-13 Events
(00081)

jrdh wud;Hjrhd f,i w¾cqk rK;=x. uy;d lghq;= lrk ld,iSudfõ§ miq.sh jif¾È ^2016 k;a;,a iufha§& fld<U f.da,a f*ia msáfha bÈl< lD;Su k;a;,a .i f,dalfha úYd,u k;a;,a .i f,i .skia jd¾;d w;rg tlaj ;sfí' f,dal .skia jd¾;d lñgqj th ikd: lr we;s w;r tu iy;slh wo ^13od& w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d fj; bÈßm;a lsßug kshñ;h' k;a;,a .fia Wi óg¾ 72'1la ''''


inr.uqj úYajúoHd,fha oykj jk Wmdê m%odfkda;aijh 2018 ckjdß 25 od

2017-12-09 Higher Education Events
(00066)

Y%S ,xld inr.uqj úYajúoHd,fha oykj jk Wmdê m%odfkda;aijh 2018 ckjdß ui 25 jk Èk nKavdrkdhl wkqiaurK cd;Hka;r iïuka;%K Yd,dfõ§ mj;ajkq ,efí' 2017 j¾Ifha§ Y%S ,xld inr.uqj úYajúoHd,fha my; i|yka mSG u.ska mj;ajk ,o wjidk mÍlaIKj,ska iu;a Wmdê,dNSyq fj; fuu Wmdê m%odfkda;aijfha§ Wmdê msßkukq ,efí'   Wmdê ''''


,ud lD;s 88la wOHdmk wud;Hjrhdg ms,s.kajhs'

2017-11-21 School News Events
(00047)

mkaksmsáh O¾umd, úoHd,fha isiq orejka úiska rÑ; <ud lD;s 88 la wOHdmk wud;H wls, úrdÊ ldßhjiï uy;d fj; miq.sh od msßkeuqKd' fuu <ud lD;s miq.sh od t<s oelajqfKa tu úoHd,fha mqia;ld, Èkhg iu.dójhs' ;dlaIKh" ikaksfõokh iuÕ fõ.j;a j bÈßhg hk f,dalh iu. oefha orejka iïnkaO lsÍu i|yd hdj;ald,Sk jQ oekqu ,nd.; yels jvd;a .=Kd;aul fmd;a orejka w;g m;a lsÍfï cd;sl l¾;jHh uekúka y÷kd.ksñka mqia;ld, fmd;a ñ, § .ekSu fjkqfjka rch úiska ''''