ගණිතය පන්ති


Mr. Kaveesh Hasakelum
Building services Engineering
Experience : Diploma in Mechanical engineering
Occupation : Engineering
Age : 24 Years old

ගනන් නොගෙන ගණන් හදමු ...... A ගමනට එක්වෙන ඔබට.. අපෙන් *සම්පූර්ණ විශය නිර්දේශය කිහිපවරක්ම ආවරණය කිරීම *ප්‍රශ්න පත්‍ර කරවීම හා කෙටි ක්‍රම *දුර්වල සිසුවෙක් වුවද ඉතා කෙටි කලකින් සමතෙකු කිරීම *සිසුවා පිළිබද විශේෂ අවධානය තනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති,නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම්

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium English Medium 

Category

Grade 6 to 9 (Local) Grade 6 to 9 (International) Ordinary Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class Online Classes via Internet 
Venue or Location

Reference No : 006809
Last Modified : 2022-11-23 10:30:32 AM
Viewers : 84
Report this Ad

84 Views