ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට ලේහෙසියෙන්ම සිංහල උගන්වන්නේ කොහොමද? (Sinhala Language Grade 01-05 Local and International Syllabus)


Mrs. Sunalika Serasinghe
Primary Education Diploma / Special Education Higher Diploma/ Phycology and Counselling Diploma
Experience : 20
Occupation : Full Time Tutor

දරුවන්ගේ කඩා වැටුණු සිංහල භාෂා අධ්‍යාපනයට විසඳුමක් දෙන්න අපි ලෑස්තියි. මුල සිට සරලව සිංහල භාෂාවේ පිල්ලම් ටික සරලවම කියාදෙන සුවිශේෂී සිංහල පන්තිය

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium English Medium 

Category

Grade 1 to 5 (Local) Grade 1 to 5 (International) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
Colombo 1 Colombo 2 Colombo 3 Colombo 4 Colombo 5 Colombo 6 Colombo 7 
Colombo 9 Colombo 10 Colombo 11 Colombo 12 Colombo 13 Colombo 14 Colombo 15 
Dehiwala Mount Lavinia Nugegoda Ethul Kotte Battaramulla Bellanwila Gangodawilla 
Koswatta Kotte Maharagama Malabe Maradana Mirihana Nawala 
Rajagiriya Sri Jayawardenapura Kotte Thimbirigasyaya Talawatugoda All Island  

Reference No : 006835
Last Modified : 2022-11-17 08:05:34 AM
Viewers : 199
Report this Ad

199 Views