හීන දිනවන Accounting පන්තිය..


Mr. Ravindra Dissanayaka
BSc Mgt Sp University Of Sri Jayawadanapure
Experience : 10 years
Occupation : Full Time Tutor
Age : 32 Years old

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයයන් කළමණාකරණය පිළිබද විශේෂ උපාධිය හදාරා .. වසර දහයක කාලයක් ගිණුම්කරණ ගුරුවරයකු ලෙස කටයුතු කර... සිසුන්ට ඉහලම ප්‍රතිඵල හිමිකර දුන් සිසු ආකර්ෂණයත්.. දිවයිනේ සාර්ථකම ගිණුම්කරණ YouTube channel නිර්මාණය කිරීම හා සාර්ථකම Online Accounting වැඩ පිළිවෙලක් සහිත පන්තිය නිර්මාණය කල ගුරුවරයකු ලෙස ඔබගේ හීන දිනවීමට නිරන්තරයෙන් ඇපකැප වී කටයුතු කරන්නේමු...

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Group Class Hall Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
Kegalle Kandy All Island  

Reference No : 006896
Last Modified : 2022-11-20 12:37:08 PM
Viewers : 111
Report this Ad

111 Views