උසස් පෙළ ළමුන් සදහා භූගෝල විද්‍යාව සහ දේශපාලන විද්‍යාව එකම තැනකින්..


Ms. Bhagya Hettiarachchi
LLB (University of Colombo)
Experience : 4 Years
Occupation : University/ College Student

මා සමග සම්බන්ධ වන සිසුන් වෙත , • සෑම පාඩමක්ම මුල සිටම පැහැදිලිව සහ සරලවම ආවරණය කිරීම • සෑම පාඩමකටම අදාළ නිබන්ධනයක් ලබා දීම • එක් එක් පාඩමක් අවසානයේ එම පාඩමට අදාළව පුනරීක්ෂණ , ප්‍රශ්න පත්‍ර ආදිය ආවරණය කිරීම. • ඔබගේ පිළිතුරු පත්‍ර වෙන් වෙන්ව අධ්‍යනය කරමින් ඔබගේ ශක්තීන් සහ දුර්වලතා අවබෝධ කර දීම. ආදිය සිදු කෙරෙන අතර හරවත් ඉගැන්වීම් රටාවක් මා සතුය.

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
All Cities - Colombo 

Reference No : 006904
Last Modified : 2022-11-19 08:33:40 AM
Viewers : 180
Report this Ad

180 Views