2024 උසස් පෙළ සිංහල | 2024 Advanced Level Sinhala


Ven. Thalakolawewe Dhammawansha Thero
ආචාර්ය, ප්‍රාචීන පණ්ඩිත
Experience : 6 Years
Occupation : Secondary School Teacher

A level සිංහල පන්තිය , Zoom මගින් පවත්වනු ලැබේ. Monthly pay 500 only .. සෑම සිකුරාදා දිනකම රාත්‍රි 9.00ට ආරම්භය .

Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Group Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
Gampaha 

Reference No : 006923
Last Modified : 2022-11-27 11:00:36 PM
Viewers : 132
Report this Ad

132 Views