අපි ඔබට නිසැකවම ඉහළම සාමාර්ථයක් ලබා දීමට කැප වන්නෙමු


Ms. Ashani Perera
Statistics(sp) sabaragamuwa university
Experience : 8years
Occupation : Executive/ Senior Management

ගණිතයට ලකුණු අඩුද? විෂය නීරස ද? දිනක් පැමිණ වෙනස ඔබම වටහා ගන්න. 6 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති පැවැත්වේ ඕනෑම මට්ටමක සිසුවෙකුට තේරුම් ගත හැකි සරල ආකර්ෂණීය ,කෙටි ක්‍රම සහිතව ඉගැන්වීම් සිදු කෙරේ .. ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව, නිබන්ධන , පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා තුලින් සිසුන්ට නොබියව සාර්ථකව විභාගවලට මුහුණ දීමට හුරු කෙරේ.. දුර්වල සිසුන් කෙරෙහි පුද්ගලික අවධානය හා සරල ඕනෑම අයෙකුට තේරුම් ගත හැකි පරිදි ඉගැන්වීමේ රටාවකින් යුතු වේ. ඉහළ සාමාර්ථයක් අපේක්ෂිත කැපවීමක් සහිත ඔබට අපි ඔබේ ප්‍රතිපලය පිළිබඳව 100% වග වන්නෙමු... සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය දෙකෙන්ම පන්ති පැවැත්වේ.. මුල් දින නොමිලේ සහභාගි වී වෙනස ඔබම වටහා ගන්න.

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium English Medium 

Category

Grade 6 to 9 (Local) Ordinary Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
Kiribathgoda Kadawatha Kadawatha Kelaniya Wattala Gampaha 

Reference No : 006997
Last Modified : 2023-01-21 08:28:18 AM
Viewers : 309
Report this Ad

309 Views