01 සිට 03 වසර දක්වා සිංහල, ගණිතය/Sinhala, Mathematics classes for Grade 01 to grade 03 students


Mrs. Mihiri Witharana
BA Arts
Experience : 12
Occupation : Secondary School Teacher

01 සිට 03 වසර දක්වා සිංහල, ගණිතය. මහරගම, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය, නුගේගොඩ, අතුරුගිරිය,කොට්ටාව ජාත්‍යන්තර පාසල් දරුවන් සඳහා විශේෂයි Sinhala, Mathematics classes for Grade 01 to grade 03 students . Special for international school children who are around Maharagama, Battaramulla, Rajagiriya, Nugegoda, Athurugiriya, Kottawa

Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium English Medium 

Category

Grade 1 to 5 (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class 
Venue or Location
Maharagama Battaramulla Rajagiriya Nugegoda Kottawa Athurugiriya 

Reference No : 006612
Last Modified : 2023-01-03 12:07:57 AM
Viewers : 193
Report this Ad

193 Views