ගිණුම්කරණය (Advanced Level) 12, 13 ශේණි සදහා / ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය. 10/11 ශේණි සදහා ( Physical (Individual or group), Online )


Mr. Niluka Thennakoon
B.Sc. Accounting (Special) Usjp ,MAAT. CA Finalist
Experience : වෘත්තීය ගණකාදීවරයෙකු හා විගණකවරයෙකු වශයෙන් වසර 08 පළපුරුද්ද.වසර 09 ගිණුම්කරණ විෂය ඉගැන්වීම.
Occupation : Accounting/ Finance
Age : 30 Years old

* ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ගිණුම්කරණය පිලිබද විශේෂ උපාධිදාරියෙකි. ( පන්ති සාමාර්ත ලාබියෙකි ) ( 2012 - 2016) * CA Sri Lanka අවසන් අදියර හදාරන්නෙකි. * Passed Finalist of AAT. * වෘත්තීය ගණකාදීවරයෙකු හා විගණකවරයෙකු වශයෙන් වසර 08 පළපුරුද්දක් හිමිවීම. * වසර 09 ගිණුම්කරණ විෂය ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්දක් සතුවීම. * CA Sri Lanka/ AAT/ Advanced level Accounting - සදහා ගිනුම්කරණ විශය ඉගැන්වීම් සිදුකරන ගුරුවරයෙකි. * ආදර්ශ ප්‍රස්න පත්‍ර සාකච්චා කිරීම * පසුගිය ප්‍රස්න පත්‍ර සාකච්චාකිරීම. * දරුවාගේ ප්‍රතිපලය සදහා වගකියනු ලැබේ. පන්ති පැවත්වීම - Physical - Group or individual - Online

Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Ordinary Level (Local) Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Group Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
All Island  Kurunegala 

Reference No : 006626
Last Modified : 2022-07-26 07:31:10 PM
Viewers : 88
Report this Ad

88 Views