-ගිණුම්කරණය/Accounting (Advanced Level) - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය.( OL Commerce/ Business & Accounting Studies) - AAT ගිණුම්කරණය


Mr. Niluka Thennakoon
B.Sc. Accounting (Special) Usjp ,MAAT. CA Finalist
Experience : වෘත්තීය ගණකාදීවරයෙකු හා විගණකවරයෙකු වශයෙන් වසර 08 පළපුරුද්ද.වසර 09 ගිණුම්කරණ විෂය ඉගැන්වීම.
Occupation : Accounting/ Finance

* ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ගිණුම්කරණය පිලිබද විශේෂ උපාධිදාරියෙකි. ( පන්ති සාමාර්ත ලාබියෙකි ) ( 2012 - 2016) * CA Sri Lanka අවසන් අදියර හදාරන්නෙකි. * Passed Finalist of AAT. * වෘත්තීය ගණකාදීවරයෙකු හා විගණකවරයෙකු වශයෙන් වසර 08 පළපුරුද්දක් හිමිවීම. * වසර 09 ගිණුම්කරණ විෂය ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්දක් සතුවීම. * CA Sri Lanka/ AAT/ Advanced level Accounting - සදහා ගිනුම්කරණ විශය ඉගැන්වීම් සිදුකරන ගුරුවරයෙකි. * ආදර්ශ ප්‍රස්න පත්‍ර සාකච්චා කිරීම * පසුගිය ප්‍රස්න පත්‍ර සාකච්චාකිරීම. * දරුවාගේ ප්‍රතිපලය සදහා වගකියනු ලැබේ. පන්ති පැවත්වීම - Physical - Group or individual - Online

Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium English Medium 

Category

Ordinary Level (Local) Ordinary Level (Edexcel & Cambridge) Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Group Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
All Island  Kurunegala 

Reference No : 006626
Last Modified : 2023-01-03 12:01:07 AM
Viewers : 198
Report this Ad

198 Views