උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව - සිද්ධාන්ත සහ පුනරීක්ෂණ පන්ති (Theory & Revision Classes) 2023/2024


Mr. Pematilaka Adikari
BA- Econ (sp) Peradeniya university/ Post graduate education diploma
Experience : 30
Occupation : Secondary School Teacher

අවුරුදු 20 කට වැඩි උසස්පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් පළපුරුද්ද ඇති ගුරුවරයෙකුගෙන් ඔබේ දරුවාට නිසැක ප්‍රතිපලයක් සඳහා මග පෙන්වීම ලබා ගන්න. වසර 15 ක ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්චා කිරීම අපගේ පාඨමාලාවේ සුවිශේෂීතාවයකි.

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class Hall Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
Alawwa Giriulla Polgahawela Narammala Kurunegala Pothuhera Maspotha 

Reference No : 006670
Last Modified : 2023-01-02 11:24:19 PM
Viewers : 122
Report this Ad

122 Views