අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ -ගණිතය


Mr. A.M.D Dias
MAAT / LICA
Experience : 30
Occupation : University/ College Teacher
Age : 51 Years old

කොළඹ ප්‍රධාන පාසල් කිහිපයක සේවා අත්දැකීම් සමග වසර 30 ක සේවා පළපුරුද්දක් සහිත ගුරුවරයකුගෙන් ඔබේ දරුවාට විශිෂ්ට ප්‍රතිපලයක් සහතික කරගන්න.ගණිත ගැටළු විසඳීමේ කෙටි ක්‍රම භාවිතා කර වේගවත්ව ගැටළු විසඳා ඉහළ ලකුණු මට්ටමක් වෙත ලඟා වීමට පුහුණු කරනු ලැබේ. පසුගිය වසර 26 ක ගැටළු විසඳීම සිදු කිරීම පාඨමාලාවේ සුවිශේශීතාවයකි

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Ordinary Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
Nugegoda Battaramulla Malabe Ethul Kotte Gampaha Negombo Panadura 

Reference No : 006691
Last Modified : 2022-08-08 04:25:33 PM
Viewers : 79
Report this Ad

79 Views