6-9 ශ්‍රේණි විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍ය)


Mr. Y. Alahakoon (Male)
Diploma Holder in (DIE. DITEC)
Experience : Over 2 years experience
Occupation : Full Time Tutor
Age : 18 Years old

6-9 ශ්‍රේණි විද්‍යාව විෂය(සිංහල මාධ්‍ය) සදහා ZOOM සහ Whatsapp තාක්ෂණය ඔස්සේ Online පන්ති පවත්වනු ලැබේ.පූර්ණ සිද්ධාන්ත හා ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා දීම.පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සිදු කිරීම.දුර්වල සිසුන් කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම.වැඩි විස්තර සදහා පහත දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් හෝ Whatsapp පණිවිඩයක් යොමු කිරීම සිදු කරන්න.(0768642588) Classes Conducting By : Diploma Holder in ( DIE . DITEC)

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Grade 6 to 9 (Local) 

Offered Classes
Online Classes via Internet 
Venue or Location
Gampaha 

Reference No : 004995
Last Modified : 2021-01-06 06:43:37 PM
Viewers : 66
Report this Ad

66 Views