අ පො ස .උ පෙළ ව්‍යාපාර අද්‍යනය 2022 නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම /GCE AL Business Studies


Mr. Kosala Dissanayake (Male)
Post graduate , BSC Degree
Experience : Over 10 year of lecturing experence
Occupation : Sales/ Marketing/ Advertising
Age : 38 Years old

MytutorOnline Classes
No Online Class Available...

ශ්‍රී ලංකා බැංකු ආයතනයේ වසර 6කට අධික කාලයක් සහ වසර 10කට අධික කාලයක් උසස් විභාග සදහා ඉගැන්වීම් කරනු ලබන ආචාර්යවරයෙක් මෙම උසස් පෙළ පන්ති මෙහෙයවනු ලබයි. ඍජු ඇමතීම් 077 1111377. පූර්ණ නිබන්දන කට්ටල සහ ප්‍රශ්න සමග සමාන්තරව ඉගැන්වීම සිදුකරයි. නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම කොලබ සහ අවට. dkosala82@gmail.com

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class 
Venue or Location

Reference No : 004397
Last Modified : 2020-06-30 09:07:54 PM
Viewers : 21
Report this Ad

21 Views