ව්යාපාර අද්යනය,ගණකාදිකරණය විෂයන් උගන්වනු ලැබේ.ගනේමුල්ල ගම්පහ අවට විමසන්න.


Mr. Shanaka Madushanka (Male)
Bsc.(Mgt) sp(Banking & Finance) CBA(Charted Inst Mem.4489),Post Grad.Dip in Bnk Mgt(IBSL),DABF(IBSL)
Experience : Employed at Finance Ministry as an Officer and Private tutioned before for Local OL as well.
Occupation : OtherGovernment Officer in Development
Age : 30 Years old

MytutorOnline Classes
No Online Class Available...

ව්යාපාර අද්යනය,ගණකාදිකරණය විෂයන් උගන්වනු ලැබේ.ගනේමුල්ල ගම්පහ අවට විමසන්න. J.S .මදුශංක BSc.(Management)Banking & Finance Sp., Certified Business Accountant(CASL CBA-4489), Post Graduate Executive Dip.in Bank Management(Inst. of Bankers of Sri Lanka), Diploma in Banking and Finance(Inst. of Bankers of Sri Lanka) Contact: 0712946404 (After 4.15 P.M. on weekdays) FB link : https://www.facebook.com/joseph.shanaka.1/

Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium English Medium 

Category

Ordinary Level (Local) Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
Ganemulla Gampaha Ja-Ela Batuwatta Ragama 

Reference No : 004715
Last Modified : 2020-10-04 09:55:22 AM
Viewers : 232
Report this Ad

232 Views