ගණිතය 6-11 ශ්‍රේණී සදහා


Mr. විමුක්ති මුණසිංහ
Campus student
Experience : 2 year maths classes
Occupation : OtherO/L maths class
Age : 20 Years old

                      ගණිතය🅰️ Share කරන්න ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ සිසුවෙකු වූවත්,නොවුවත්...THE RIGHT WAY for 🅰️☑️              🔖1 ශ්‍රේණීයේ සිට 11 ශ්‍රේණීය දක්වා ගණිතය තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති සදහා අමතන්න...(0701796766) 🌞(කාල සීමා සීමිත බැවින් අදම ඔබගේ පන්ති වේලාව ලබාගන්න.🌎☑️) ☑️දුර්වල සිසුන් කෙරෙහි වැඩි අවධානය හා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් යටතේ පාඩම් උගන්වනු ලැබේ.. ☑️ 100% වගකීම..🌞 🌎Join this group for more details= https://chat.whatsapp.com/C3sew3WK1z0GYE5IJdZmZm               📚Rejister  For online classes📚 🔖තනි හෝ කණ්ඩායම් online පන්ති සදහා සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය සියලු සිසුන් කාල සීමා සීමිත බැවින් අදම.ඔබගේ පන්ති වෙලාව තහවුරු කරගන්න..Call=0701796766)

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Grade 6 to 9 (Local) Grade 6 to 9 (International) Ordinary Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
Piliyandala 

Reference No : 005231
Last Modified : 2021-04-29 03:38:04 PM
Viewers : 138
Report this Ad

138 Views