රසායන විද්‍යාව (Chemistry) - group & Individual classes


Mr. Chandana Wansakkara
B.Sc.(phy.sci, pera),M.Sc.(Analytical Chem, pera),M.S.(Chem, USA)
Experience : 10 years
Occupation : Full Time Tutor

# තනි/ කණ්ඩායම් පංති # Theory/ Revision & paper classes # මහනුවර අවට # සෑම ඒකකයක් සදහාම tute set එකක් # මුල සිටම විභාගයට හුරු කරවනු ලැබේ. # සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය ආවරණය # Individual & group classes in Kandy area # Theory,Revision & Group classes # Conducted by experienced (10 years) postgraduate teacher # Complete tutorial set will be provided.

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium English Medium 

Category

Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
Ampitiya Aniwatta Asgiriya Balagolla Digana Dodanwala Gurudeniya 
Kandy Katugastota Kengalla Kundasale Lewella Menikhinna Nattarampotha 
Watapuluwa Ampitiya 

Reference No : 005735
Last Modified : 2022-01-25 05:50:07 PM
Viewers : 336
Report this Ad

336 Views