Government Gazette 2020-02-28^1& fþoh - idudkH m%ldYk" m;alsÍï" rcfha ksfõok" ñ, md,k oekaùï" uy nexl=fõ oekaùï iy .sKqï m%ldYk" wdodhï yd úhoï jd¾;d" fomd¾;fïka;= oekaùï" keúhkag oekaùï" iqrdnÿ wd{dmk; ms,sn| oekaùï .eiÜ m;%h n,kak 2020-02-28
^2w& fþoh - m,lsÍï ;k;=re - wenE¾;=" úNd." úNd. m%;sM, .eiÜ m;%h n,kak 2020-02-28
Section (I) - General Proclamations, Appointments, Government Notifications, Price Control Orders, Central Bank of Sri Lanka Notices, Accounts of the Government of Sri Lanka, Revenue and Expenditure Returns, Miscellaneous Departmental Notices, Notice to Mariners, “Excise Ordinance” Notices View Gazette 2020-02-28
Section (IIA) - Advertising Posts - Vacant, Examinations, Results of Examinations View Gazette 2020-02-28
njhFjp (I) - nghJ gpufldq;fs;> epakdq;fs;> murhq;f mwptpj;jy;fs;> tpiyf; fl;lisfs;> ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; mwptpj;jy;fs; kw;Wk;> fzf;F tpguq;fs;> tuT nryTj; jpul;Lf;fs;> murhq;fg; gFjpfspd; ehdhtpj mwptpj;jy;fs;> khYkpfSf;F mwptpj;jy;fs; frl;il ghu;itapl 2020-02-28
njhFjp (IIm) - tpsk;guq;fs; gjtpfs; - ntw;wplk;> guPl;irfSk;> guPl;irg; ngWNgWfSk; gpwTk; frl;il ghu;itapl 2020-02-28
IV (M) - cs;Suhl;rp gjtpfs; - ntw;wplk;> guPl;irfSk;> guPl;irg; ngWNgWfSk; gpwTk;> cs;Suhl;rp mwptpj;jy;> Mjd tpw;gidfs;> Jiztpjpfs;> cs;Shu; mjpfhurigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; rl;l mwptpg;Gfs;> tuT nryTf; $w;Wfs;> Ma tpw;gidAk;> ehdhtpj mwptpj;jy;fs; frl;il ghu;itapl 2020-02-28

Previous Gazettes


Note

Extracted from the official web site (www.documents.gov.lk) of the Department of Government Printing
Wmqgd.ekSu rcfha uqøK fomd¾;fïka;=fõ (www.documents.gov.lk) ks, fjí wvúfhks'