Government Gazette 2021-07-02^1& fþoh - idudkH m%ldYk" m;alsÍï" rcfha ksfõok" ñ, md,k oekaùï" uy nexl=fõ oekaùï iy .sKqï m%ldYk" wdodhï yd úhoï jd¾;d" fomd¾;fïka;= oekaùï" keúhkag oekaùï" iqrdnÿ wd{dmk; ms,sn| oekaùï .eiÜ m;%h n,kak 2021-07-02
^2w& fþoh - m,lsÍï ;k;=re - wenE¾;=" úNd." úNd. m%;sM, .eiÜ m;%h n,kak 2021-07-02
Section (I) - General Proclamations, Appointments, Government Notifications, Price Control Orders, Central Bank of Sri Lanka Notices, Accounts of the Government of Sri Lanka, Revenue and Expenditure Returns, Miscellaneous Departmental Notices, Notice to Mariners, “Excise Ordinance” Notices View Gazette 2021-07-02
Section (IIA) - Advertising Posts - Vacant, Examinations, Results of Examinations View Gazette 2021-07-02
njhFjp (I) - nghJ gpufldq;fs;> epakdq;fs;> murhq;f mwptpj;jy;fs;> tpiyf; fl;lisfs;> ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; mwptpj;jy;fs; kw;Wk;> fzf;F tpguq;fs;> tuT nryTj; jpul;Lf;fs;> murhq;fg; gFjpfspd; ehdhtpj mwptpj;jy;fs;> khYkpfSf;F mwptpj;jy;fs; frl;il ghu;itapl 2021-07-02
njhFjp (IIm) - tpsk;guq;fs; gjtpfs; - ntw;wplk;> guPl;irfSk;> guPl;irg; ngWNgWfSk; gpwTk; frl;il ghu;itapl 2021-07-02

Previous Gazettes


Note

Extracted from the official web site (www.documents.gov.lk) of the Department of Government Printing
Wmqgd.ekSu rcfha uqøK fomd¾;fïka;=fõ (www.documents.gov.lk) ks, fjí wvúfhks'