ජපන් භාෂා පන්ති (N5--N4 විභාග සහ පාසැල් සිසුන්ට)


Mr. Thaminda Kumara
Diploma In Japanese @ Tokyo, Japan.
Experience : 11 Years
Occupation : Consulting

**ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගැනිමට සහ ජපානයට යාමට අපේක්ෂා කරන ඔබට** (Individual Class & Group Class) *කිරිබත්ගොඩ, පස්යාල, මිනුවන්ගොඩ, මරදාන, මාලබේ යන නගරවලදී නව පන්ති ආරම්භ වීමට නියමිතය. * ජපන් රැකියා සහ ජපන් භාෂා පාසල් සඳහා N5 සහ N4 විභාගවලට. (NAT, JLPT, JLCT) * A/L, O/L සහ කුඩා පාසල් ළමුන් සඳහා. * පන්ති සඳහා ඔබට මාගේ ආයතනයට පැමිණිමට හෝ ඔබගේ නිවසට පැමිණිමට වුවද මා සූදානම්. තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති සඳහා අමතන්න 0777761365 / 0712522737 ) * වසර 11 ක හොඳ ඉගැන්වීම් පළපුරුද්දක් සහිත ගුරුවරයෙකි. * ජපානයේ TOKYO වල වසර ගණනාවක ඉගෙනීම් අත්දැකීම්වලින් පරිපූර්ණ ගුරුවරයෙකි.

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Language Exams 

Offered Classes
Private (Individual) Class 
Venue or Location

Reference No : 002476
Last Modified : 2018-08-07 04:36:28 AM
Viewers : 1145
Report this Ad

1145 Views