මුල සිට සරලව ICT ඔබේ දරුවාට(Grade 1- 9) ,O/L සහ A/L ICT සඳහා A සාමාර්ථයක් සමඟ විශිෂ්ට ජයක් ... Sinhala Medium, English Medium පන්ති සඳහා


Mrs. Madhushika Bandara
BSc. in Management & Information Technology, Postgraduate in Education
Experience : 3 Years
Occupation : Secondary School Teacher

Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium English Medium 

Category

Grade 6 to 9 (Local) Ordinary Level (Local) Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class Hall Class 
Venue or Location
Anuradhapura Mihintale Tirappane Maradankadawala Kekirawa 

Reference No : 003090
Last Modified : 2019-05-10 02:47:31 AM
Viewers : 829
Report this Ad

829 Views