දේශපාලන විද්‍යාව - 2020 උසස් පෙළ


Mr. Tharindu Dewanaguru
B. A. Political Science (Sp), Attorney-At-Law
Experience : වසර 0
Occupation : Tutor

* වසර 07 කට වඩා වැඩි පළපුරුද්ද සහිත ගුරුවරයෙකි. * තනි සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති සදහා විමසන්න. * නව විෂය නිර්දේශය - විෂය නිර්දේශය ආවරණය කිරීම. - පුනරීක්ෂණය - ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම.

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class 
Venue or Location
Kaduwela Meegoda Homagama 

Reference No : 003234
Last Modified : 2019-07-05 02:52:06 PM
Viewers : 834
Report this Ad

834 Views