9,10.11 සිංහල පන්ති


Mr. palitha wijesingha (Male)
BA(sp)
Experience : වසර 6
Occupation : University/ College Teacher
Age : 30 Years old

MytutorOnline Classes
No Online Class Available...

ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ නිලධාරීයෙක් ලක්බිම පුවත්පතේ හිටපු සෝදු පත් නිලධාරියෙක් ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ විශේෂවේදී පළමු පෙළ පන්ති සමාර්ථ සහිත උපාධිධාරියෙක් වසර 6ක පළපුරුද්ද ඇත.

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Ordinary Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class 
Venue or Location
Gampaha 

Reference No : 003612
Last Modified : 2019-11-13 04:52:57 PM
Viewers : 137
Report this Ad

137 Views