අ.පො.ස. උසස් පෙළ / සාමාන්‍ය: පෙළ (වාණිජ්‍යය)


Mrs. RUWANDHIKA HARSHANI (Female)
B Sc(Accounting) Special , MIM(SL),MAAT,LICA
Experience : More than 8 years experience
Occupation : Accounting/ Finance
Age : 22 Years old

MytutorOnline Classes
No Online Class Available...

Theory plus Revision Special rank-oriented Group classes (Maximum 10 Students) The entire syllabus will be covered with Past papers, Model papers and Mock exams. නිසක A සාමර්ථයක් සඳහා. අ.පො.ස. උසස් පෙළ / සාමාන්‍ය: පෙළ (වාණිජ්‍යය) න්‍යාය සහ පුනරීක්ෂණ විශේෂයෙන් Rank ඉහල නැන්වීම සදහා පදනම් වූ කණ්ඩායම් පන්ති (උපරිම සිසුන් 10 යි) . මුල සිට සැම පාඩමක්ම සරල ලෙස, අනුමාන ප්‍රශ්න, පසුගිය ප්‍රශ්න සකච්චා කිරිම.

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium English Medium 

Category

Ordinary Level (Local) Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Group Class 
Venue or Location
Bokundara Athurugiriya Bellanwila Boralesgamuwa Gangodawilla Homagama Pannipitiya 
Nugegoda 

Reference No : 004071
Last Modified : 2020-03-10 10:10:41 AM
Viewers : 264
Report this Ad

264 Views