උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය


Mr. Manoj Jayawardhana (Male)
BS.c Management (Special) University of Sri Jayewardenepura
Experience : 03 year experiance
Occupation : Accounting/ Finance
Age : 28 Years old

MytutorOnline Classes
Class / Lesson Availbele Seats Schedule Date & Time Fee Action
National 2021 A/L - Atomic Structure 10 Past: January 1, 1970, 5:30 am 1000.00LKR
per Lesson
Join Class
Nation 2021 A/L - Organic Chemistry 10 Past: January 1, 1970, 5:30 am 1000.00LKR
per Lesson
Join Class
National 2020 A/L (Paper Discussion class ) 10 Past: January 1, 1970, 5:30 am 1000.00LKR
per Lesson
Join Class
Advanced Level | Combined Mathematics 10 Past: June 30, 2020, 6:00 pm 2000.00LKR
per Lesson
Join Class
O/L ICT Paper Class 35 Past: January 1, 1970, 5:30 am 250.00LKR
per Lesson
Join Class
Grade 11 Online ICT Class 5 Past: June 28, 2020, 3:00 pm 3000.00LKR
per Lesson
Join Class
Grade 11 Online ICT Class 5 Past: June 28, 2020, 7:00 am 3000.00LKR
per Lesson
Join Class
Statistics for Undergraduates 5 Past: July 6, 2020, 8:00 am 3000.00LKR
per Lesson
Join Class
Business Statistics 2021/22 10 Past: July 6, 2020, 2:00 pm 2500.00LKR
per Lesson
Join Class
english online 5 Past: January 1, 1970, 5:30 am 3000.00LKR
per Month
Join Class
english online 5 Past: January 1, 1970, 5:30 am 3000.00LKR
per Month
Join Class
english online 5 Past: July 2, 2020, 3:00 pm 3000.00LKR
per Month
Join Class
english online 5 Past: July 1, 2020, 3:00 pm 3000.00LKR
per Month
Join Class
Introducing geometry 10 Past: June 25, 2020, 7:00 pm 600.00LKR
per Lesson
Join Class
Maths Class Group A 20 Past: May 30, 2020, 6:00 pm 1500.00LKR
per Month
Join Class
Maths Grade 11 Paper Class 17 Past: May 28, 2020, 2:00 am 1200.00LKR
per Month
Join Class
Maths Grade 6 - Thabrew 46 Past: May 31, 2020, 2:00 am 1200.00LKR
per Month
Join Class
Science Group B 14 Past: May 31, 2020, 9:53 pm 1200.00LKR
per Month
Join Class
Maths Grade 7 - Thabrew 47 Past: May 30, 2020, 3:00 pm 1200.00LKR
per Month
Join Class
Physics - 2021 - Udayanga Hettiarachchi 83 Past: May 31, 2020, 1:00 pm 2000.00LKR
per Month
Join Class
Maths Grade 8 - Thabrew 50 Past: May 30, 2020, 10:30 am 1200.00LKR
per Month
Join Class
Maths Grade 9 - Thabrew 40 Past: May 30, 2020, 12:30 pm 1200.00LKR
per Month
Join Class
Maths Grade 10 - Thabrew 59 Past: May 30, 2020, 8:00 am 1200.00LKR
per Month
Join Class
Maths Grade 11 - Thabrew 42 Past: May 29, 2020, 4:00 pm 1200.00LKR
per Month
Join Class
Maths Class Group A 8 Past: May 31, 2020, 9:51 pm 100.00LKR
per Month
Join Class
Sinhala Class A 8 Past: May 23, 2020, 12:04 pm 100.00LKR
per Month
Join Class
Full Stack Mobile & Web Software Engineer 45 Past: May 21, 2020, 1:21 pm 195.00LKR
Join Class
Maths Test Class 4 Past: May 21, 2020, 2:00 pm 100.00LKR
Join Class
Sinhala 11 2 Past: May 20, 2020, 3:00 pm 1000.00LKR
per Month
Join Class
Sinhala Class-Kurunegala 3 Past: May 20, 2020, 2:30 pm 1000.00LKR
per Month
Join Class
Dancing Class 02 3 Past: May 22, 2020, 6:52 pm 1000.00LKR
per Month
Join Class
Dancing Class 01 3 Past: May 20, 2020, 12:45 pm 1000.00LKR
per Month
Join Class
English 9 Past: May 20, 2020, 1:00 pm 1200.00LKR
per Month
Join Class
Physics Class 01 2 Past: May 20, 2020, 12:20 pm 1000.00LKR
per Month
Join Class
Economics class 01 3 Past: May 20, 2020, 10:45 am 2000.00LKR
per Month
Join Class
Millawa Grade 8 8 Past: May 19, 2020, 4:00 pm 2000.00LKR
per Month
Join Class
Sinhala Group A 8 Past: May 18, 2020, 10:31 pm 1200.00LKR
per Month
Join Class
Matha OL 4 Past: May 18, 2020, 6:02 pm 200.00LKR
per Month
Join Class

වසර 3 ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද හා වසර 6 රැකියා පළපුරුද්ද සමග මෙහෙයවන තනි හා කණ්ඩායම් පන්ති සදහා දැන්ම සම්බන්ද වෙන්න. සියලුම විෂය කරුණු ආවර්ණය කිරීම දුර්වල සිසුන් සදහා වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම අමතර ප්‍රේතිලාභ අවශ්‍යතාවය මත ගණිත ගැටළු සදහා අමතර පන්ති පැවැත්වීම ( ඒ සදහා ගාස්තු අය කිරීමක් සිදු නොවේ) සැම ඒකකයක් අවසානයේම විභාග ප්‍රශ්න හා වෙනත් ගැටළු සාකච්චා කිරීම ( වෙනම Paper Class සදහා යොමු වීම අවශ්‍ය නොවේ ) සැම එකක 3-4 අවසානයේම ප්‍රශ්න පත්‍ර සදහා යොමු කිරීම මගින් සිසුන්ගේ දැනුම් මට්ටම පරික්ෂා කර බැලීම සතියේ දිනයන්ගේ හා සති අන්තයේ වේලාවක් වෙන්කරවා ගත හැකිය පන්ති පැවැත්වීමේ ක්‍රමවෙදය ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව ඇත වැඩි විස්තර සදහා දැන්ම අමතන්න

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Ordinary Level (Local) Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class 
Venue or Location
Athurugiriya Malabe Homagama Kottawa Maharagama Godagama Hokandara 

Reference No : 004357
Last Modified : 2020-07-03 11:31:27 AM
Viewers : 63
Report this Ad

63 Views