උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය (Home Visit/Online)


Mr. Manoj Jayawardhana (Male)
BS.c Management (Special) University of Sri Jayewardenepura
Experience : 03 year experiance
Occupation : Accounting/ Finance
Age : 29 Years old

MytutorOnline Classes
No Online Class Available...

උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය - 2020 / 2021 / 2022 • A/L ගිණුම්කරණය විෂය මුල සිට සරලවම උගන්වනු ලැබේ • ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධාරියෙකු විසින් මෙහෙයවනු ලබයි • නියමිත කාලය තුළ විෂය මාලාව ආවරණය කෙරේ. • දුර්වල සිසුන් සදහා විශේෂ අවධානය සහ අමතර පංති. • පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර හා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරනු ලැබේ. • සරල ක්‍රම මගින් විෂය කරුණු අවබෝධකර දීම • ලංකාවේ පිළිගත් ආයතනවල සේවය කිරීමෙන් ලද ගිණුම්කරණ දැනුම සිසුන්ට ලබා දීම. • නිවසට පැමිණ තනි/ කුඩා කාණ්ඩායම් පන්ති පවත්වනු ලැබේ • පසුගිය වසර 5 කට අධික විභාග ගැටළු සාකච්චා කිරීම • ඕනෑම දැනුම් මට්ටමක සිටින ශිෂයයෙකුට වුවද විශිෂ්ඨ සමාර්ථ හිමි කර දීම දැන්ම අමතා ඔබගේ වේලාවන් වෙන්කරවා ගන්න.

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class 
Venue or Location
Athurugiriya Battaramulla Homagama Hokandara Godagama Kottawa Maharagama 
Meepe 

Reference No : 004411
Last Modified : 2020-08-05 11:41:03 AM
Viewers : 110
Report this Ad

110 Views