උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ( 2021 A/L)


Mr. Raveen Hansaka
BSc in Chemistry
Experience : More Than 6 Years
Occupation : Secondary School Teacher
Age : 27 Years old

ඇත්තටම රසායන විද්‍යාව පහසු විෂයක් නමුත් සමහර ගුරුවරුන්ගේ ඉගැන්වීම් රටා තුලින් දරුවා විෂයෙහි දක්ෂයකු වීම වෙනුවට අධෛර්යමත් වීම සිදුවී ඇත. පාඨමාලාවෙහි සුවිශේෂත්වය පිළිබදව කෙටියෙන් හැදින්වීමක් 👉 සුදුසුකම්ලත් පාසල් ගුරුවරයෙකු විසින් පංතිය මෙහෙය වීම. 👉 මගහැරුණු පාඩම් සියල්ල නැවත වතාවක් ආවර්ජනය කර දීම. 👉 මෙතෙක් කල් අමාරු වූ විෂය මාගේ ඉගැන්වීමෙන් පසු පහසුම විෂය වන බවට වගකීමක් දැරීම. 👉 සෑම පාඩමක්ම ගැටළු විසදීම තුලින්ම අවබෝධ කරලීම. 👉 සෑම පාඩමක් සදහාම ගැටළු සහිත නිබන්දන ලබා දීම සහ අනිවාර්යයෙන්ම ඒවා සාකච්චා කිරීම.

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium English Medium 

Category

Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
Kadawatha Ganemulla Delgoda Kandana Ja-Ela Dalugama Kelaniya 

Reference No : 004451
Last Modified : 2021-01-18 04:00:39 PM
Viewers : 963
Report this Ad

963 Views