විද්‍යාව Online පන්තිය ( Science Classes )


Ms. Dilumi Warnakulasooriya (Female)
BSc University of Peradeniya
Experience : 10 years
Occupation : Full Time Tutor
Age : 33 Years old

MytutorOnline Classes
No Online Class Available...

විද්‍යාව Online පන්තිය දැන් ලංකාවේ හැමෝටම ආසාවෙන් ඉගෙනගන්න වෙනස අත්දකින්න පළමුදින නොමිලේ 6, 7, 8, 9, 10, 11 ශ්‍රේණි සදහා නිවැරදිව විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න එන්න. සියලුම පාඩම් powerpoint ඇසුරින් පරීක්ෂණ, ප්‍රශ්න පත්‍ර සියල්ල ඇතුළුව

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Grade 6 to 9 (Local) Ordinary Level (Local) 

Offered Classes
Group Class Hall Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
Piliyandala 

Reference No : 004503
Last Modified : 2020-07-28 01:28:06 AM
Viewers : 85
Report this Ad

85 Views