රසායන විද්‍යාව සරලව අතපසු වූ පාඩම් ඉක්මනින් මෙන්ම පාඩම් මුලසිට සරලව


Mr. Supunmeth Amarathunga (Male)
Obtained 3A's in GCE A/Ls
Experience : 6 month
Occupation : University/ College Student
Age : 20 Years old

MytutorOnline Classes
Class / Lesson Availbele Seats Schedule Date & Time Fee Action
තාප රසායනය -1 5 Past: August 30, 2020, 12:00 am 1000.00LKR
per Lesson
Join Class
ශාකය පුනරීක්ෂණ 4 Past: August 28, 2020, 11:00 pm 750.00LKR
per Lesson
Join Class
Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
Colombo 5 Nugegoda 

Reference No : 004566
Last Modified : 2020-08-21 04:27:22 PM
Viewers : 113
Report this Ad

113 Views