තේරුම් අරගෙන තේරෙන විදිහට දැනුම එන්නත් කරන මානව ඉතිහාසයේ දැවැන්ත පුනරාගමනය


Mr. DSB ASIDU (Male)
Dip in Science, Dip in English
Experience : 8 years
Occupation : OtherTeacher
Age : 25 Years old

MytutorOnline Classes
No Online Class Available...
Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Ordinary Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class Hall Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
Homagama Kekirawa 

Reference No : 004584
Last Modified : 2020-08-24 08:20:36 PM
Viewers : 67
Report this Ad

67 Views