රජයේ තරඟ විභාග


Mr. Susantha Kumara (Male)
B.sc Mathematics (University of Ruhuna)
Experience : 15 Years
Occupation : Government/ Military
Age : 46 Years old

MytutorOnline Classes
Class / Lesson Availbele Seats Schedule Date & Time Fee Action
LLB Entrance Exam 2020 25 Past: September 22, 2020, 8:00 pm 800.00LKR
per Month
Join Class
රජයේ සියලුම තරඟ විභාග සඳහා බුද්ධි පරීක්ෂණය - General intelligence (IQ) Class 88 Past: September 22, 2020, 8:00 pm 800.00LKR
per Month
Join Class

රජයේ සියලුම තරඟ විභාග සඳහා බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ සාමාන්‍ය දැනීම

Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Other Exams 

Offered Classes
Hall Class 
Venue or Location
Galle Matara Kalutara Tangalla Maharagama Maradana Gampaha 
Kandy Moneragala 

Reference No : 004639
Last Modified : 2020-09-11 06:43:15 PM
Viewers : 56
Report this Ad

56 Views