ගිණුම්කරණය (උසස් පෙළ )


Mr. gayan Bandara
B.sc(computation and management )
Experience : I did many classes and i helped them to great results
Occupation : Full Time Tutor

දරුවාගේ තත්ත්වය ඉතා හොදින් තේරුම් ගෙන ඊට ගැලපෙන ලෙස ඉගැන්වීමේ ක්‍රියාවලියක්

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class 
Venue or Location
Peradeniya 

Reference No : 004718
Last Modified : 2020-10-03 04:32:52 PM
Viewers : 677
Report this Ad

677 Views