දේශපාලන විද්‍යාව සමාජ ක්‍රියාවලියකි


Ms. Pavithra Kuweju
B. A degree and BTh degree and secondary school Teacher
Experience : 6 years
Occupation : Secondary School Teacher

කලා උපධිධාරි සහ පාසල් ගුරුවරියකි. සටහන් කෙටි සටහන් අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම ආදි සියල්ල ක්‍රමානුකූලව සිදු කරනු ලැබේ.

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
Colombo 3 

Reference No : 005341
Last Modified : 2021-04-26 10:21:48 PM
Viewers : 561
Report this Ad

561 Views