රසායන විද්‍යාව පහසුවෙන් ඉගෙනගන්න -Sinhala/ English medium


Mr. Chandana Wansakkara
B.Sc.(phy.sci, pera),M.Sc.(Analytical Chem, pera),M.S.(Chem, USA)
Experience : 9 years
Occupation : Full Time Tutor
Age : 36 Years old

Profile # වසර නවයක ටියුෂන් ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද # රසායන විද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිධාරි ගුරුවරයෙකු විසින් මෙහෙයවනු ලබයි # සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරන online පංතිය # සිද්ධාන්ත/ පුනරීක්ෂණ සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර පංති # සෑම ඒකකයක් සඳහාම සම්පූර්ණ නිබන්ධන සාකච්ඡාව # පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව # අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව සහ ලකුණු ඇගයීම # සෑම සිසුවෙකුගේම ප්‍රගතිය පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කෙරේ # විෂය සඳහා සෑම සිසුවෙකුටම ඉහළ සාමාර්ථයක් සහතික කෙරේ

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium English Medium 

Category

Advanced Level (Local) Advanced Level (Edexcel & Cambridge) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class Online Classes via Internet 
Venue or Location

Reference No : 005383
Last Modified : 2021-05-19 12:23:40 PM
Viewers : 58
Report this Ad

58 Views