අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය උපකාරක පන්ති


Mr. Nimal Premarathne
Bachelor of Arts (B.A.) in Kelaniya University
Experience : 30 years working experience as a school teacher and 22 years O/L & A/L paper marking experience.
Occupation : Secondary School Teacher
Age : 57 Years old

ඉතා සරලව සහා පැහැදිලිව ශිෂ්‍ය අවබෝධය පුළුල් කරමින් නිසැක A සාමාර්තයක් ලබා ගැනීම සඳහා එකතුවන්න. දිවයින පුරා සිසු දරුවන්ට මාර්ගගතව තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති පැවැත්වේ. **පාසල් ගුරුවරයෙකු වශයෙන් වසර 30ක සහා වසර 22 ක උත්තර පත්තර පරීක්ෂකවරයෙකු වශයෙන් අත්දැකීම් සහිත වේ.** වැඩි විස්තර සඳහා 0712998062 අංකය අමතන්න.

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium English Medium 

Category

Ordinary Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
Anuradhapura 

Reference No : 005583
Last Modified : 2021-06-21 09:11:05 PM
Viewers : 80
Report this Ad

80 Views