6 සිට 9 ශ්‍රේණි - ඉතිහාසය (කණ්ඩායම් පංති) | Grade 6 to 9 History (Group Class)


Ms. Udani Udya
BA (Hons) in History ( University of Kelaniya ) - First Class
Experience : 1 Year
Occupation : Secondary School Teacher
Age : 26 Years old

සිංහල මාධ්‍ය සහ English Medium තනි සහ කණ්ඩායම් පංති Online ක්‍රමය‍ට ඉගැන්වේ. දිවයින පුරා සිසුන්හට සම්බන්ද වීමේ හැකියාව. ඔබට පහසු දිනයක් සහ වේලාවක් වෙන් කර ගත හැක. Individual and Group Classes Classes conducted online Students from anywhere in the island welcome to join Date and Time can be mutually agreed. - Udani Udya - BA (Hons) in History ( University of Kelaniya ) - First Class වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න - 0764198531

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium English Medium 

Category

Grade 6 to 9 (Local) Ordinary Level (Local) Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class 
Venue or Location
All Island  

Reference No : 005620
Last Modified : 2021-07-04 02:09:18 PM
Viewers : 151
Report this Ad

151 Views