උසස් පෙළ කෘෂි විදාව & ජෛව පද්ධති තාක්ශ්නවේදය


Mr. Menaka Weerasuriya
Bsc.Agri ( SP) SpeSpecialize in Crop science | Faculty of agriculture | University of Ruhuna
Experience : 06 Years in Teaching Agriculture Science & Bio System technology
Occupation : Full Time Tutor

*Garade 12 & 13 Agriculture Science , Agro Technology & Bio system technology , *Garade 10 & 11 agro and food Technology *උසස් පෙළ කෘෂි විදාව ,කෘෂි තාක්ෂණවේදය & ජෛව පද්ධති තාක්ශ්නවේදය *සාපෙළ කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණවේදය *වසර 6 ක වෘත්තීය පළපුරුද්ද *කොළඹ රාජකීය විදාලයේ ආදිශිෂ්‍ය , රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ , කෘෂිකර්ම පීඨයේ , විදාර්තයකි , [ සරසව් සිහිනයට පාර තනන්නට, අලුත් පරම්පරාවේ ක්‍රියා පදය Agri & BST ගුරු - Menaka weerasuriya sir ]

Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Group Class Hall Class Online Classes via Internet 
Venue or Location

Reference No : 005705
Last Modified : 2021-08-06 03:40:07 AM
Viewers : 430
Report this Ad

430 Views