ජපන් භාෂාව (A/L, O/L හා N5, N4, N3 >JLPT/ NAT/JLCT විභාග පාසල් සිසුන් සඳහා)


Mr. Thaminda Dayal
Graduate
Experience : 13 Yrs Experience
Occupation : Secondary School Teacher

**ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගැනිමට සහ ජපානයට යාමට අපේක්ෂා කරන ඔබට** (Online Class, Individual Class & Group Class) *කිරිබත්ගොඩ,මහරගම, පස්යාල, මිනුවන්ගොඩ,මාලබේ යන නගරවලදී නව පන්ති ආරම්භ වීමට නියමිතය. *ONLINE Classes * ජපන් රැකියා සහ ජපන් භාෂා පාසල් සඳහා N5, N4 සහ N3 විභාගවලට. (NAT, JLPT, JLCT) *A/L, O/L සහ කුඩා පාසල් ළමුන් සඳහා. * පන්ති සඳහා ඔබට මාගේ ආයතනයට පැමිණිමට හෝ ඔබගේ නිවසට පැමිණිමට වුවද මා සූදානම්. *තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති සඳහා අමතන්න 0777761365 / 0712522737 *වසර 12 කට අධික කාලයක් හොඳ ඉගැන්වීම් පළපුරුද්දක් සහිත ගුරුවරයෙකි. *ජපානයේ TOKYO වල වසර ගණනාවක ඉගෙනීම් අත්දැකීම්වලින් පරිපූර්ණ ගුරුවරයෙකි.

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Languages 

Offered Classes
Online Classes via Internet 
Venue or Location
Battaramulla 

Reference No : 005783
Last Modified : 2022-01-17 01:00:11 PM
Viewers : 856
Report this Ad

856 Views