සිංහල, ගණිතය, පරිසරය, කතෝලික ධර්මය, සංනිවේදනය සහ මාධ්‍ය අධ්‍යයනය සහ ක්‍රිස්තියානි ධර්මය


Mrs. Nimalka Suranthi Fernando (Female)
BA (General)
Experience : 07 Years
Occupation : Secondary School Teacher
Age : 2 Years old

පලමු වසරේ සිට 5 වසර දක්වා * සිංහල * ගණිතය * පරිසරය 6 වසරේ සිට අ.පො.ස (සා. පෙල) දක්වා * සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය * කතෝලික ධර්මය අ.පො.ස (උ. පෙල) සඳහා * සංනිවේදනය සහ මාධ්‍ය අධ්‍යයනය * ක්‍රිස්තියානි ධර්මය

Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Grade 1 to 5 (Local) Grade 6 to 9 (Local) Ordinary Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class 
Venue or Location
Ja-Ela Anniyakanda Kandana Mahabage Polpithimukulana Ragama Welisara 

Reference No : 002401
Last Modified : 2018-07-21 11:51:21 PM
Viewers : 364
Report this Ad

364 Views