උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව


Mr. Hansana Madushan
B.Sc. , M.Phil.(Reading)
Experience : 4 years
Occupation : Research And Development

2020 විභාගය සදහා වේගවත් පුනරීක්ෂණ පන්ති , 2021 සදහා සිද්ධාන්ත පන්ති. උපාධිධාරී ගුරුවරයකු විසින් මෙහෙයවයි. විමසන්න 071 191 5907

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class 
Venue or Location
Sri Jayawardenapura Kotte Rajagiriya 

Reference No : 003895
Last Modified : 2020-01-27 08:38:51 PM
Viewers : 931
Report this Ad

931 Views