සිංහල උගනිමු .


Ms. Lakshika Sepala
ඩිප්ලෝමාධාරි ලේඛකත්ව සන්නිවේදන
Experience : අවුරුදු 7 ක ඉගැන්වීම් පලපුරුද්ද
Occupation : Full Time Tutor
Age : 26 Years old

සිංහල භාෂාව හා විචාර ලිවීමටද,රසාස්වාදය විෂය හදාරන සිසුන්ට ඉතා සරලව විචාර ලිවීමට ඉගැන්වේ.දුර්වල සිසුන් වෙත නොමිලේ අමතර පන්ති මගින්ද ඉගැන්වේ .A මාර්ගයට යන පාරට එන්න.මා හා එක්වන්න. කවි පාඩම් කරවීම් ආදිය සහ ධනාත්මකව උසස් ප්‍රතිඵල ළඟා කරගැනීමට .....

Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium 

Category

Ordinary Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Online Classes via Internet 
Venue or Location

Reference No : 005321
Last Modified : 2021-04-21 10:40:36 AM
Viewers : 91
Report this Ad

91 Views