ලංකාවටම භෞතික විද්‍යාව


Mr. Hasindu Dilanka Mahanama (Male)
.
Experience : 2 year
Occupation : University/ College StudentTutor
Age : 22 Years old

භෞතික විද්‍යාව පුණරීක්ෂණ සහ සිද්ධාන්ත පංති, නිරවුල් විෂය කරුණු විභාගයට මාස හයකට පෙර සියළු ම සිද්ධාන්ත සම්පූර්ණ කිරීම, සියලු ඒකක වලට වෙනුවෙන්ම සැකසු ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. සෑම පාඩමක්ම අවසානයේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. සියලු ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කිරීම. අතිශය වැදගත් වන කාල කළමනාකරණය.

Subjects or Courses
Classes are conducted in following languages

Sinhala Medium English Medium 

Category

Advanced Level (Local) 

Offered Classes
Private (Individual) Class Group Class Online Classes via Internet 
Venue or Location
Beliatta Matara Tangalla Walasmulla Hungama Angunakolapelessa Nugegoda 
Thihagoda Yatiyana Weeraketiya Embilipitiya 

Reference No : 005370
Last Modified : 2021-05-03 12:57:48 AM
Viewers : 57
Report this Ad

57 Views